logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Aktualne rekrutacje

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

STAROSTWO POWIATOWE
w Środzie Śląskiej
55-300 Środa Śląska , ul. Wrocławska 2
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
 MŁODSZEGO REFERENTA DS. INFORMATYCZNYCH
 W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
 
 
 
1. Wymagania niezbędne:
 
Na dane stanowisko może ubiegać się osoba, kt??ra:
1) jest obywatelem polskim,
2) jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, kt??rym na podstawie um??w międzynarodowych lub przepis??w prawa wsp??lnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach   o służbie cywilnej,
3) ma pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)  posiada wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym
 
 
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole oraz na samodzielnym stanowisku, kreatywność
b) mile widziany staż pracy na stanowisku na podobnym stanowisku lub zbliżonym charakterze
c) znajomość baz danych, języka html, SQL
d) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Windows, Linux
 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)     Obsługa baz danych: Oracce, MySQL
2)     Administracja siecią TCP/IP
3)     Administracja serwerami: Windows, linux
4)     Opieka nad sprzętem komputerowym
5)     Praca na mapie numerycznej V-MAPA
6)     Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
7)     Sporządzanie i analiza sprawozdań i raport??w
8)     Aktualizacja stron internetowych danymi (SWOE)
9)     Analiza potrzeb w zakresie zakupu sprzętu
10) Nadz??r nad legalnością oprogramowania
11) Wsp??łpraca z firmami dostarczającymi i serwisującymi oprogramowanie
18) Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez  Kierownika Wydziału GKK oraz Starostę Powiatu
 
 
 
4. Wymagane dokumenty:
a)       podpisany życiorys (CV)
b)       podpisany list motywacyjny
c)      podpisanydokument poświadczający wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studi??w - kserokopie)
d)       podpisany kwestionariusz osobowy dla os??b ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego w zakładce „Informacje urzędu”:- dodatkowe wzory dokument??w),
e)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych szkoleniach itp.- kserokopie)
f)      świadectwa pracy (kserokopie)
g)     oświadczenie o niekaralności  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać zakopertowane osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2 (sekretariat pok.40) lub pocztą na adres Starostwa, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta ds. informatycznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej ” w terminie do dnia 12.05.2010 r. do godz. 10.00
O terminie  złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
Aplikacje, kt??re wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg??łowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).
          
                                                             
Środa Śląska, dnia 29.04.2010 r.
 
Sporządziła:
        R. Jawor
Zatwierdził:
            M. Łukaszek
 
Podpisał:
            Sebastian Burdzy – Starosta Powiatu

Osoba, która wytworzyła informację: Renata Jawor
Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 15:26:24
Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 15:26:24
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-29 15:26:24

corner   corner