logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
minus Dane podstawowe
   minus Organizacja powiatu
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiat Średzki jest publiczną, lokalną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną. Status prawny Powiatu reguluje Statut Powiatu Średzkiego.

W skład Powiatu Średzkiego (Śląskiego) wchodzi 14 jednostek organizacyjnych:

1) Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej - jednostka budżetowa

2) Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej - jednostka budżetowa

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej - samodzielny zakład opieki zdrowotnej (osoba prawna)

4) Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej - instytucja kultury (osoba prawna)

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej - jednostka budżetowa

6) Wielofunkcyjna Plac??wka Opiekuńczo - Wychowawcza w Środzie Śląskiej - jednostka budżetowa

7) Rodzinny Dom Dziecka w Miękini - jednostka budżetowa

8)Rodzinny Dom Dziecka w Głosce - jednostka budżetowa 

9) Zesp??ł Szk??ł Ponadgimnazjalnych w Środzie Śląskiej - jednostka budżetowa

10)  Liceum Profilowane w Środzie Śląskiej - jednostka budżetowa

11)  Zesp??ł Szk??ł Rolniczych w Środzie Śląskiej - jednostka budżetowa

12)  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Środzie Śląskiej - jednostka budżetowa

13)  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Środzie Śląskiej - jednostka budżetowa

14)  Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej - jednostka budżetowa

 

Tryb działania Powiatu Średzkiego

Powiat Średzki działa poprzez swoje kolegialne organy - Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu.

Rada Powiatu działa w oparciu o corocznie uchwalany plan pracy, określający tematy wiodące comiesięcznych sesji Rady Powiatu, natomiast Zarząd Powiatu odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu.

Zarząd Powiatu poprzez osoby Starosty i Wicestarosty Powiatu załatwia sprawy w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7.30 - 15.30,  w środę w godzinach 7.30 - 17.00, zaś w piątek w godzinach: 7.30 - 14.00. 

Ponadto w zakresie skarg i wniosk??w Starosta Powiatu przyjmuje w poniedziałki w godzinach 13.00 -15.00 i w środy w godzinach 16.30 - 17.30, zaś Wicestarosta we wtorki i czwartki w godzinach 8.00 - 10.00.

Spos??b stanowienia akt??w publicznoprawnych

Powiat Średzki poprzez swoje organy (Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu) rozstrzyga, w zakresie kompetencji określonych ustawami, w formie uchwał. Uchwały rady i zarządu powiatu są podejmowane zwykłą większością głos??w w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu) w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Spos??b przyjmowania i załatwiania spraw

Na sesjach Rady Powiatu radni powiatowi korzystają z formy interpelacji i zapytań kierowanych odpowiednio do Zarządu Powiatu albo komisji rady, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. W każdym porządku obrad znajduje się punkt "Interpelacje i zapytania radnych".

Interpelacje składa się w sprawach zasadniczych dla powiatu. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problem??w powiatu, w szczeg??lności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym. Radni mogą składać zapytania na sesji lub w okresie między sesjami. Odpowiedź na zapytanie jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

Ponadto radni powiatowi mogą skorzystać z formy, w punkcie porządku obrad "Wnioski i oświadczenia radnych", składania oświadczeń lub wniosk??w. Treścią wniosku lub oświadczenia mogą być wszystkie sprawy dotyczące Powiatu, Rady, Zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży.

Ponadto porządek obrad każdej sesji Rady Powiatu obejmuje punkt - "15 minut dla wyborc??w" w ramach kt??rego każdy może zabrać głos w dowolnej sprawie.

Zarząd Powiatu rozpatruje wszystkie sprawy z zakresu swoich kompetencji na posiedzeniach.

Ilość odwiedzin: 13987
Nazwa dokumentu: Organizacja powiatu
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Ziemichód
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Ziemichód
Osoba, która wprowadzała dane: Renata Jawor
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 12:55:41
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 12:55:41
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-17 14:35:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner