logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

 

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

NIP-913-14-50-317, REGON 931954078

55-300 Środa Śląska ul. Wrocławska 2,

tel. 071/317- 56 - 47 (wew. 213 lub 237)

tel. bezpośredni do kancelarii PINB  071/369 - 89 - 27

fax. 071/ 317 - 56 - 49

 


STATUS PRAWNY, FORMA PRAWNA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej jest jednostką organizacyjną administracji rządowej nie posiadającej osobowości prawnej, wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej, prowadzonej w formie jednostki budżetowej.

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego PINB w Środzie Śląskiej oraz regulamin organizacyjny

ORGANIZACJA JEDNOSTKI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [Powiatowy Inspektor] kieruje P.I.N.B.[Inspektoratem]. Powiatowy Inspektor, powoływany jest przez Starostę Powiatu na wniosek Wojew??dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 

Powiatowy Inspektor :

Mieczysław Knapek

tel. (071) 317 56 47 (wew. 213)
 

godziny i miejsce urzędowania:

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2

- kancelaria Inspektoratu - pok??j nr 38

-  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - pok??j nr 26

poniedziałek, wtore, czwartki - od 7:30 do 15:30

środa - 7:30 do 17:00

piątek - 7:30 do 14:00


 

W skład Inspektoratu wchodzą kom??rki ds.:

- inspekcji (SI) – wykonuje : Powiatowy Inspektor – Mieczysław Knapek

- organizacyjno-administracyjna (S.A.)- wykonuje:

inspektor Urszula Marszałek,

referent ds. administracjnych  - Marta Markowska

referent ds. organizacyjno - administracyjnych - Aneta Jarząbek
 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Kontrola przestrzegania i stosowania przepis??w prawa budowlanego zgodnie z art. 83. ust.1 , ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) poprzez prowadzenie :

 1. działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiekt??w budowlanych,

 2. prowadzenie postępowań administracyjnych,

 3. prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

 4. prowadzenie postępowań wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

 5. wsp??łdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej.

   

Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczeg??lności :

 1. prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiekt??w budowlanych,

 2. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

 3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

   

Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczeg??lności :

 1. zapewnienie właściwego obiegu dokument??w,

 2. gospodarka sprzętowa,

 3. obsługa sekretariatu,

 4. prowadzenie rejestr??w określonych w instrukcji kancelaryjnej,

 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
   

Uprawnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego działającego jako organ pierwszej instancji
 

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [Powiatowy Inspektor] organ pierwszej instancji.

Powiatowy Inspektor - Mieczysław Knapek

Inspektor  – Urszula Marszałek

referent ds. administracyjnych - Marta Markowska

referent ds. organizacyjno - administracyjnych - Aneta Jarząbek
 

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest Wojew??dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Oświadczenie Powiatowego Inspektora w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonk??w na terenie Powiatu Średzkiego oraz informacja w sprawie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu

 


STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU


Organ kontroli państwowej i ochrony prawa, własność Skarbu Państwa.

 

 

SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH ORAZ TREŚĆ AKTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

 

 

Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie Prawa budowlanego w trybie określonym w KPA.

Uprawnienia do nakładania grzywien i mandat??w za wykroczenia (art. 92 i 93).

 

Obowiązek zawaidamiania Prokuratury Rejonowej  o możliwości popełnienia przestępstwa (art. 90, 91, 91 a)

Postanowienia – wstrzymanie rob??t budowlanych (art.48 ust.2, art.49b ust.2, art.50 ust.1),

 • wstrzymanie użytkowania (w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania - art.71a)

 • nakładanie opłat legalizacyjnych w w/w przypadkach

Decyzje – nakaz rozbi??rki (art.48 i 49b)

 • nakaz rozbi??rki , zaniechania rob??t i przywr??cenie obiektu do stanu poprzedniego (art.51ust.1.pkt1, art.51ust.3 pkt2, art.51ust.5 )

 • nakaz wykonania określonych czynności (art.51ust.1pkt.2)

 • pozwolenie na wznowienie rob??t (art.51ust.4)

 • nakaz wykonania kontroli lub opracowania ekspertyzy (art.62ust.3)

 • nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66ust.1)

 • nakaz rozbi??rki i uporządkowania terenu (art.67 ust. 1)

 • nakaz opr??żnienia lub wyłączenia z użytkowania budynku mieszkalnego (art. 68 pkt.1)

 • nakaz przywr??cenia poprzedniego sposobu użytkowania (w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania - art.71a)

 • zakres i termin wykonania niezbędnych rob??t (art. 78 ust. 1)

   

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

W trybie art.35 i następnie zgodnie z art. 61, art. 123 oraz art. 104  lub 105 kpa
 

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH:

 • Rejestr spraw wpływających

 • Rejestr wydanych decyzji nakazowych

 • Rejestr wydanych postanowień

 • Rejestr wniosk??w o udostępnianie danych osobowych

 • Rejestr dziennik??w bud??w na wznowienie rob??t

 • Rejestr wszczętych postępowań egzekucyjnych

 • Rejestr decyzji pozwoleń na użytkowanie i zgłoszeń zakończenia budowy

 • Rejestr zgłoszeń rozpoczęcia budowy

 • Ewidencja obiekt??w budowlanych oddawanych do użytkowania
   

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH:
 

 • przeglądanie akt, sporządzanie odpis??w i notatek w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy w trakcie postępowania administracyjnego. Uprawnionym do uzyskania informacji jest osoba będąca stroną w sprawie lub osoba upoważniona przez stronę oraz osoby wykonujące prawo do informacji publicznej nie mającego interesu prawnego lub faktycznego w sprawie (udostępnia się treść i postać dokument??w urzędowych – treść decyzji i postanowień, przebieg i efekt kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotu dokonującego kontroli).

 • udzielenie informacji ustnej w zakresie prawa budowlanego. Uprawnionym do uzyskania informacji jest każda osoba fizyczna i prawna.

 • ewidencja obiekt??w wielkogabarytowych.

 • ewidencja zgłoszeń w trybie art. 70 ust. 2


 


 

Załączniki do pobrania: 2005-07-28 11:10:00 - oświadczenie (21.50 kB)
2005-08-03 11:11:31 - reghulamin (29.50 kB)
2005-08-03 11:35:49 - załącznik nr 3 (13.50 kB)
2005-08-03 11:37:58 - załącznik nr 4 (11.00 kB)
2005-08-03 11:39:17 - załącznik nr 5 (12.00 kB)
2005-08-03 11:41:46 - załącznik nr 6 (11.50 kB)
2005-08-03 11:43:26 - załącznik nr 7 (10.00 kB)
2005-08-03 11:45:04 - załącznik nr 8 (10.00 kB)
2005-08-03 11:46:27 - załącznik nr 9 (11.50 kB)
2005-08-03 11:47:48 - załącznik nr 10 (11.00 kB)
2010-09-02 14:56:46 - uprawnienia (110.50 kB)

Ilość odwiedzin: 77292
Nazwa dokumentu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Mieczysław Knapek
Osoba, która odpowiada za treść: Mieczysław Knapek
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Łaziuk
Data wytworzenia informacji: 2004-05-04 12:53:11
Data udostępnienia informacji: 2004-05-04 12:53:11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-02 14:57:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner