logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH


Data publikacji 22.08.2006 r.

Publikacja do 05.09.2006 r.Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej

ul. Kilińskiego 28, 55-300 Środa Śląska

ogłasza nabór na stanowisko:

starszy referent ds. kadrowo-płacowych


1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (z minimum 2 letnim stażem pracy) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

 • znajomość przepisów dotyczących prawa pracy, rachunkowości ogólnej oraz zamówień publicznych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • gotowość do podwyższenia kwalifikacji,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość


2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorządowych,

 • preferowany kierunek związany z prawem pracy,

 • znajomość specyfiki zadań realizowanych w powiatowej pomocy społecznej.

   

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw kadrowych jednostki

 • sporządzanie list płac, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS

 • prowadzenie zamówień publicznych


4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,

 • list motywacyjny,

 • dyplom ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • świadectwa pracy,

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

   

  5. Termin i miejsce składania dokumentów:

  dokumenty należy składać do dnia 05 września 2006 roku włacznie osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Kilińskiego 28, 55-300 Środa Śląska, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: straszy referent ds. Kadrowo-płacowych w PCPR.


Dokumenty, które napłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

www.powiat.sredzki.slaski.sisco.pl oraz na tablicy ogłoszeń PCPR przy ul. Kilińskiego 28 w Środzie Śląskiej.

   

  7. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, C.V. Powinny być opatrzone klauzulą: ?wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.. 926)

   

8. Przewidywany termin rozpatrywania kandydatur:

 • 06.09.2006 r. - wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych,

 • 11.09.2006 r. - przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNEPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Środzie Śląskiej


STARSZY REFERENT DS. KADROWO – PŁACOWYCH


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. Stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.


L.P.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Ewelina Kamińska

Plac Solny 4/2, 55-300 Środa Śląska

2

Katarzyna Rus

Plac Wolności 51/5, 55-300 Środa Śląska

 

...................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

 

WYNIKI  NABORU 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Środzie Śląskiej


Starszy referent ds. kadrowo – płacowychInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Rus zamieszkała w Środzie Śląskiej Plac Wolności 51/1.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


- dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

- znajomość przepisów prawa pracy,rachunkowości ogólnej oraz zamówień publicznych

- znajomość specyfiki zadań realizowanych w powiatowej pomocy społecznej

- kierunek rozpoczętych studiów magisterskich zgodny z proponowanym stanowiskiem.

................................................

/data i podpis osoby upoważnionej/

--------------------------------------------------------------

STAROSTWO POWIATOWE

w Środzie Śląskiej


55-300 Środa Śląska , ul. Wrocławska 2OGŁASZA NABÓR

na stanowisko podinspektora ds. utrzymania dróg-drogomistrza.


1. Wymagania niezbędne:
  a) Wykształcenie wyższe lub średnie z 3-letnim stażem pracy,

  b) Wymagany profil wykształcenia ,specjalność – związana z drogami.


2.Wymagania dodatkowe:

   1. predyspozycje osobowościowe,

   2. umiejętność pracy w zespole,

   3. komunikatywność.3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 1. Organizacja i nadzór nad robotami przy bieżącym utrzymaniu dróg.

 2. Nadzór nad działalnością brygady interwencyjnej przy bieżącym utrzymaniu dróg.

 3. Koordynowanie pracami zimowego utrzymania dróg.

 4. Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg i innych wynikających z bieżących potrzeb

 5. Nadzorowanie właściwego oznakowania miejsc, w których wykonywane są roboty.

 6. Nadzór nad eksploatacją, konserwacji sprzętu, maszyn i środków transportowych używanych przez brygady interwencyjne.

 7. Nadzór nad utrzymaniem porządku i dyscypliny pracy przy prowadzonych robotach.

 8. Organizowanie załadunku i wyładunku materiałów potrzebnych do realizacji robót wykonywanych we własnym zakresie.

 9. Zbieranie informacji o stanie dróg powiatowych i obiektów mostowych – poprzez objazdy dróg.

 10. Prowadzenie :

  1. magazynu materiałowo-narzędziowego,

  2. rejestru części zamiennych zakupionych i zużytych dla pojazdów i maszyn,

  3. ewidencji dróg a także gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych oraz przechowywanie dokumentacji technicznej dot.dróg,

  4. ewidencji mostów a także gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych oraz przechowywanie dokumentacji technicznej dot.mostów.

 1. Opracowywanie projektów oznakowania pionowego i poziomego dla potrzeb wydziału.

 2. Sprawowanie nadzoru nad robotami drogowymi zleconymi oraz rozliczanie robót zleconych.

 3. Zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach.

 4. Przygotowywanie projektów:

  1. planów rozwoju sieci,

  2. planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg.

 5. Współpraca z organem administracji samorządowej w zakresie utrzymania dróg, z wydziałami Starostwa Powiatowego oraz sąsiednimi Powiatowymi Zarządami Dróg - w ramach przyznanych kompetencji.4. Wymagane dokumenty:


 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

 4. kwestionariusz osobowy

 5. świadectwa pracy,

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w siedzibie Starostwa lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: ?Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. utrzymania dróg-drogomistrza? - w terminie do dnia 06 pażdziernika 2006 r.


Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Środa Śląska.20.09.2006 r.

---------------------------------------------------------------

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNEpodinspektor ds. utrzymania dróg-drogomistrz


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania


1. Piotr Palczyński Środa Śląska08.10.2006 r.

                                                                                                                         Starosta Powiatu Średzkiego

                                                                                                                                   Stanisław Wicha

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

podinspektora ds. utrzymania dróg – drogomistrza


Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród kandydatów ubiegających się o stanowisko.Uzasadnienie:


Zakwalifikowany, w wyniku wstępnej selekcji, kandydat nie przeszedł pomyślnie kolejnych etapów naboru.
06.11.2006 r.

                                                                                       Starosta Powiatu Średzkiego

                                                                                                   Stanisław Wicha


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

                    Data publikacji 15.11.2006

                      publikacja do 29.11.2006Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej

ul.Kilińskiego 28, 55-300 Środa Śląska

ogłasza nabór na stanowisko:

księgowy
 1. Wymagania niezbędne:

  - wykształcenie wyższe lub średnie ( minimum 2 lata stażu pracy ) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

  - znajomość przepisów dotyczących rachunkowości

  - umiejętność pracy w zespole

  - gotowość do podwyższenia kwalifikacji

  - komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

   

 2. Wymagania dodatkowe

  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

  - preferowane wykształcenie w zakresie – ekonomia, rachunkowość,

   

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  - ewidencja dokumentów księgowych

  - naliczanie odpłatności związanych z działalnością

  - rozliczanie dochodów jednostki

  - ewidencja środków trwałych

  - prowadzenie kasy

   

 4. Wymagane dokumenty

  - życiorys z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej

  - list motywacyjny

  - dyplom ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej

  - świadectwa pracy

  - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

   

 5. Termin i miejsce składania dokumentów:

  dokumenty należy składać do dnia 29 listopada 2006 roku włącznie, osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kilińskiego 28, 55-300 Środa Śląska z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko : księgowy PCPR

  Dokumenty, które napłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 6. Informacje o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat.sredzki.slaski.sisco.pl, oraz na tablicy ogłoszeń PCPR przy ulicy Kilińskiego 28 w Środzie Śląskiej. 

 7. Wymagane dokumenty : list motywacyjny, CV. Powinny być opatrzone klauzulą ? wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 )

 8. Przewidywany termin rozpatrywania kandydatur :

  - 30.11.2006 – wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych

  - 04.12.2006 – przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNEPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Środzie Śląskiej


KSIĘGOWA


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

L.P.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Iwona Babińska

Juszczyn 14a

2

Kazimiera Żurowska

ul.Jastrzębska 8 Rachów

3.

Gruszeczka Anna

Ciechów ul.Osiedlowa 3/13
 

...................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

 -----------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W Środzie Śląskiej


Księgowy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana Pani Iwona Babińska zamieszkała, Juszczyn 14a


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Elementy, które zadecydowały o wyborze i spełnieniu wymogów określonych w ogłoszeniu to:

Odpowiednie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone doświadczeniem zawodowym. Predyspozycje osobowościowe.
................................................

/data i podpis osoby upoważnionej/

 ---------------------------------------------------------------------------- 

STAROSTWO POWIATOWE

w Środzie Śląskiej

55-300 Środa Śląska , ul. Wrocławska 2


OGŁASZA NABÓR

NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY 1. inspektora ds. budownictwa

 2. inspektora ds. budownictwa1. Wymagania niezbędne:

 1. wyższe w kierunku architektury, budownictwa,


2. Wymagania dodatkowe:

 1. specjalność inżynieria sanitarna lub elektryczna - nieobligatoryjnie

 2. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.

 2. wykonywanie obowiązków służbowych w zakresie wydziału stosując w całej rozciągłości przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Prawa Budowlanego.

 3. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z:

 • miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymogami ochrony środowiska

 • wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz wymaganych opinii, pozwoleń i sprawdzeń

 • wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

 1. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji, postanowień i innych pism wychodzących z wydziału UAB

 2. rejestracja i wydawanie dzienników budowy

 3. prowadzenie na bieżąco wpisów w ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych.

 4. wykonywanie miesięcznych meldunków, sprawozdań kwartalnych, półrocznych, rocznych i wykazów budynków mieszkalnych do Urzędu Statystycznego i Urzędu Dolnośląskiego.

 5. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

 6. rzetelna archiwizacja dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dokument poświadczający wykształcenie (św. szkolne, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych szkoleniach itp.)

 6. zaświadczenie o niekaralności.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2 (sekretariat-pok.40) lub pocztą na adres Starostwa, z dopiskiem: ?Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa? - w terminie do dnia 28 grudnia 2006 r. do godz.12.oo.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

                                                   

                                                  Starosta  Powiatu

                                                                                       Sebastian  Burdzy

Środa Śląska.dn.12.12.2006 r.

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STAROSTWO POWIATOWE w Środzie Śląskiej

55-300 Środa Śląska , ul. Wrocławska 2


OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACYpodinspektora ds. pozyskiwania funduszy unijnych1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe ( potwierdzone dyplomem ukończenia szkoły wyzszej )

 2. udokumentowana znajomość przygotowywania wniosków dot. funduszy unijnych; ( oświadczenie o przygotowanych wnioskach i ich rezultatach oraz podmiotach , dla których wnioski te były składane )


2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

 2. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista,umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 3. umiejetność obsługi urządzeń biurowych


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z fuduszy unoijnych

 2. koordynowanie działań związanych z realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Średzkiego

 3. współredagowanie strony internetowej Powiatu Średzkiego

 4. koordynowanie wykonywania zadań przez jednostki wskazane w rocznym planie realizacji strategii

 5. opracowywanie sprawozdań oraz rocznego raportu realizacji strategii

 6. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dokument poświadczający wykształcenie (św.szkolne ,dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych szkoleniach itp.)

 6. zaświadczenie o niekaralnościWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2 (sekretariat-pok.40) lub pocztą na adres Starostwa, z dopiskiem: ?Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania fynduszy unijnych? - w terminie do dnia 04 stycznia 2007 r. do godz.9 oo

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

                                                                                                       STAROSTA

                                                                                             Powiatu Średzkiego

                                                                                               Sebastian  Burdzy            

Środa Śląska  dn. 18.12.2006r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNEpodinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania


1. Mariola Kądziela Kwietno

2. Agnieszka Jędrysik Rakoszyce

3. Agnieszka Cedzyńska Środa Śląska
08.01.2007 r


                                                                                                                                              Starosta Powiatu Średzkiego

                                                                                                                                              Sebastian Burdzy


 

Ilość odwiedzin: 73581
Nazwa dokumentu: Lista kandydatów
Skrócony opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy unijnych
Podmiot udostępniający: ORG i ZP
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Ziemichód
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Ziemichód
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-01-08 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-01-08 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-23 12:13:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner