logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Oświadczenia majątkowe za rok 2006
plus Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Powiatowe Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru z dniem 31.12.2009r., zostało włączone w struktury organizacyjne Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej. Z dniem 01.01.2010r. funkcjonuje jako Wydział Geodezji Kartografii i Katastru.

STATUS PRAWNY I ORGANIZACJA JEDNOSTKI

Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii i Katastru

Jednostka organizacyjna powiatu średzkiego nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w formie gospodarstwa pomocniczego.

Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii i Katastru tworzą następujące komórki organizacyjne :

 • Ewidencja Gruntów i Kataster Nieruchomości
 • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • Oddział Administracyjno- Ekonomiczny 
   

Podstawa działania: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 240 pozycja 2027)

Struktura organizacyjna Powiatowego Biura Geodezji, Kartografii i Katastru 

Wykaz kadry Powiatowego Biura Geodezji, Kartografii i Katastru

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny Powiatowego Biura Geodezji, Kartografii i Katastru uchwalił Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej na mocy Uchwały nr 134/2001 z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego gospodarstwa pomocniczego - Powiatowego Biura Geodezji, Kartografii i Katastru.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Biura Geodezji Kartografii i Katastru

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE JEDNOSTKI

Gospodarstwo pomocnicze realizuje zadania rządowe określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (Dz. U. Nr 30, poz. 163 wraz z późniejszymi zmianami  art. 7d) oraz zadania powierzone przez Starostę, a w szczególności :

 • Prowadzi powiatowy zasób geodezyjny  i kartograficzny , w tym ewidencję gruntów i budynków.
 • Prowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów.
 • Prowadzi geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu.
 • Dysponuje środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 • Uzgadnia usytuowania projektowanych sieci  uzbrojenia terenu dla Powiatu Średzkiego.
 • Zakłada osnowy szczegółowe poziome i pionowe na terenie powiat.
 • Zakłada i aktualizuje mapy zasadnicze na terenie powiatu.
 • Przeprowadza powszechną taksację nieruchomości oraz opracowuje i prowadzi mapy oraz tabele taksacyjne nieruchomości.
 • Prowadzi ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 • Prowadzi nowo tworzone powiatowe bazy danych wchodzące w skład systemu informacji o terenie.

 

Informacja dla właścicieli działek

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

Starosta: Sebastian Burdzy
  wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego

Geodeta Powiatowy: Alicja Meusz - wchodzi w skład Starostwa Powiatowego  (zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne)

 

Patrz MAJĄTEK I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA POWIATU


TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI


Placówka czynna jest:

w poniedziałek,wtorek, czwartek i piatek w godzinach: od 7:30 do 15:30

w środę w godzinach: od 8:00 do 16:00

Interesanci obsługiwani są w godzinach pracy urzędu.

Adres e-mail:

Zamówienia na wypisy, wypisy i wyrysy, kopie map, skany map oraz inne zamówienia proszę przesyłać na adres geodezja@powiat-sredzki.pl lub faksem 071-3176-787.

Zgłoszenia prac geodezyjnych, pliki ze współrzędnymi, informacje dodatkowe (upoważnienia, przedłużenia, anulowania, zmiany asortymentu) proszę przesyłać na adres geodezja@data.pl.

 

Zapraszamy także na stronę Geoportalu gdzie udostępniona jest mapa ewidencyjna.  

Informacja

Starosta Średzki informuje, iz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.Nr 70, poz.721).:

układ współrzędnych prostokątnych płaskich, oznaczony symblem "1965", oraz lokalne układy współrzednych mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2009r.

Posiedzenia ZUDP odbywają się co dwa tygodnie, począwszy od dnia 15 stycznia 2009 r. -- zgodnie z hormonogrmem ustalonym przez przewodniczącego ZUDP]

 

SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNYCH

Powiatowe Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru wydaje decyzje zatwierdzające zmiany w gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Osoby fizyczne i prawne obsługiwane są zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego art.35. Przypadki niezałatwienia spraw w terminie regulują przepisy KPA art.36, 37, 38 (Wyciąg z KPA)

Podmioty geodezyjne obsługiwane są zgodnie z 5 oraz 9 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (wyciąg z w/w rozporządzenia).

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii, i Katastru wydaje decyzje zatwierdzające zmiany w gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Opłaty za udostępnianie danych pobierane są na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Dziennik Ustaw
nr 37 z 2004 r. pozycja 333.


STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA
 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 08.04.2008R. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI PRAC GEODEZYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

RÓWNOCZEŚNIE ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ FORMY DOSTĘPU DO ZASOBU. 

INFORMACJE U PAWŁA ZIÓŁKOWSKIEGO - MAPA NUMERYCZNA.

ADRES STRONY:  WWW.PODGIK-SRODA.PRV.PL
NR TELEFONU: (071)-3175-646 WEWN. 56.
ADRES E-MAIL: geodezja@data.pl

 

Procedury

[Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz  z dnia 16 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 78, poz. 837) Rozdział 2]

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH ORAZ PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW I INFORMACJI POWSTAŁYCH W WYNIKU TYCH PRAC DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Zgłoszenie pracy następuje w odpowiednim miejscowo i rzeczowo ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i dostarczane jest w dwóch egzemplarzach [jeden zwracany jest wykonawcy, drugi pozostaje w ośrodku].

FORMULARZ: "Zgłoszenie pracy geodezyjnej" 

Ośrodek potwierdza zgłoszenie najpóźniej jeden dzień po przyjęciu zgłoszenia. Geodeta przystępuje do pracy po otrzymaniu potwierdzenia.

W nagłych przypadkach [np. awaria urządzeń technicznych, klęski żywiołowe] prace mogą być rozpoczęte wcześniej, jednak zgłoszenie należy złożyć w ośrodku nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac.

 

W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia ośrodek zobligowany jest udostępnić materiały niezbędne do wykonania prac oraz informacje o  innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy. W przypadkach większych prac możliwe jest udostępniania materiałów etapami, jedynie pierwsza ich część musi być przekazana w ciągu 10 dni. Kolejne części w terminach ustalonych przez ośrodek i wykonawcę, jednak nie później niż miesiąc od dnia zgłoszenia pracy.

W przypadkach nagłych termin ten skraca się do jednego dnia.

Powiadomienia o zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac oraz ich przerwaniu lub zaniechaniu dokonuje wykonawca, który zgłosił pracę geodezyjną i kartograficzną. Sporządzone do tego czasu dokumenty przekazywane są do ośrodka po uprzednim ustaleniu.

Przekazanie materiałów do ośrodka następuje po zakończeniu prac. Forma i zakres prac przewidują standardy techniczne dotyczące geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji o terenie. Dla prac długotrwałych możliwe jest przekazywanie dokumentacji z poszczególnych etapów pracy po uzgodnieniu z Geodetą Powiatowym.

Jeżeli w wyniku wykonanych prac nastąpi zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje po aktualizacji treści tej mapy. Aktualizacji dokonuje:

 • wykonawca na mapie prowadzonej w formie analogowej
 • ośrodek w przypadku mapy cyfrowej

Do wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu wykonawca załącza:

a)   wyszczególnienie przekazywanych materiałów;

b)   informację o ilości jednostek, według których ustalona zostanie opłata określona w odrębnych przepisach;

c)    kopie protokołu odbioru pracy przez zamawiającego, jeżeli zamawiającym jest organ służby geodezyjnej i kartograficznej.

FORMULARZ: "Wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu"

Kontroli dokumentacji oddanej do ośrodka dokonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań. Kontrola nie może trwać dłużej niż 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.

Pozytywny wynik kontroli odnotowywany jest na wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu, co stanowi podstawę przyjęcia materiałów. Materiały przeznaczone dla zamawiającego opatrzone odpowiednimi klauzulami ośrodek zwraca wykonawcy nie później niż 3 dni robocze od  zakończenia kontroli z wynikiem pozytywnym.

Negatywny wynik kontroli dokumentowany jest protokołem. Jeden egzemplarz przekazywany jest wykonawcy, drugi pozostaje w ośrodku.

Odmowa włączenia do zasobu musi być uzasadniona pisemnie z podaniem prawnych i technicznych przyczyn odmowy. Wykonawcy przysługuje prawo wniosku o zbadanie zasadności odmowy do organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

 

POZOSTAŁE PROCEDURY REGULUJĄ PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO,  USTAWA Z DNIA 14 CZERWCA 1960R.

Wydawanie dokumentów przez Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii i Katastru regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego art.217-220.

Dokumentami udostępnianymi przez Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii i Katastru są:

 • mapa do celów opiniodawczych (zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa, ewidencyjna, glebowa, topograficzna  w zależności od przeznaczenia mapy)
 • wykaz właścicieli
 • wykaz współrzędnych punktów granicznych
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

W celu uzyskania powyższych dokumentów należy złożyć w Powiatowym Biurze Geodezji Kartografii i Katastru zamówienie na żądane materiały. W przypadku gdy o wypis lub wypis i wyrys występuje osoba, która nie jest właścicielem działki należy wypełnić i załączyć wraz z zamówieniem druk Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Inny druk obowiązuje rzeczoznawców majątkowych.

W przypadku zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków zmiany w bazie danych dokonywane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 46 z urzędu lub na wniosek właściciela. W przypadku zmian na wniosek właściciela zgłaszający zmianę zobowiązany jest wypełnić formularz. W przypadku zgłaszania umowy dzierżawy petent wypełnia formularz, a w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy. Osoba zainteresowana zobowiązana jest przedłożyć dokumenty poświadczające zmianę i umożliwiające aktualizację bazy danych.


REJESTRY I EWIDENCJE

 Na podstawie baz danych ewidencyjnych przy wykorzystaniu informatycznego systemu komputerowego dla poszczególnych obrębów geodezyjnych tworzy się następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:

 

 • rejestr gruntów
 • rejestr budynków
 • rejestr lokali
 • kartotekę budynków
 • kartotekę lokali
 • mapę ewidencyjną

Raportami pomocniczymi są:

 • zestawienie gruntów
 • wykaz gruntów
 • wykaz budynków
 • wykaz lokali
 • skorowidz działek
 • wykaz podmiotów ewidencyjnych
 • wykaz osób, organów i jednostek organizacyjnych
 • wykaz dzierżawców gruntów

 

Zestawienia zbiorcze tworzone są zgodnie z

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 454), rozdział 5: Sposób i termin sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii i Katastru na podstawie wykazów gruntów, wykazu budynków i wykazu lokali sporządza powiatowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją na dzień 1 stycznia każdego roku. W zestawieniach zawarte są następujące dane:

 • pola powierzchni wynikające z ewidencji [powierzchnie ewidencyjne]
 • pola powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa [powierzchnie geodezyjne]
 • różnice między tymi powierzchniami


DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ORAZ WYSTĄPIENIA, STANOWISKA, WNIOSKI I OPINIE PODMIOTÓW JĄ PRZEPROWADZAJĄCYCH

 

Formularz wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu:Wniosek ZUDP.

 

Zadania Geodety Powiatowego:

Nadzór nad Powiatowym Biurem Geodezji, Kartografii i Katastru

MAJĄTEK I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA JEDNOSTKI

 

Oświadczenie Geodety Powiatowego w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonków na terenie Powiatu Średzkiego oraz informację w sprawie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 

Ilość odwiedzin: 55440
Nazwa dokumentu: Powiatowe Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru
Skrócony opis: Charakterystyka
Podmiot udostępniający: Mariusz Żałobniak
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Meusz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Ziółkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin
Data wytworzenia informacji: 2003-11-14 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-01-20 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-11 11:24:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner