logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
minus Wydziały Starostwa
   minus Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
   minus Biuro Rady Powiatu
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
   minus Wydział Środowiska i Rolnictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   minus Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Biuro Rady Powiatu 

 

 

 

Zadania stanowiska:

 

1)        obsługa kancelaryjno-biurowa w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, a w szczeg??lności sesji, komisji stałych i doraźnych oraz zespoł??w kontrolnych

 

2)         prowadzenie rejestru wniosk??w komisji rady oraz interpretacji i zapytań radnych prowadzenie rejestru podjętych uchwał rady,

 

3)         obsługa kancelaryjno - biurowa zarządu powiatu,

 

4)         prowadzenie rejestru podjętych uchwał zarządu powiatu

 

5)         prowadzenie zbior??w akt??w prawa miejscowego ustanawianych przez powiat oraz kompletowanie, prowadzenie i udostępnianie zbioru akt??w normatywnych obywatelom;

 

6)         przekazywanie uchwał Rady i Zarządu organom nadzoru

 

7)         przekazywanie do realizacji wniosk??w Komisji, interpelacji, zapytań i wniosk??w radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem

 

8)         udzielanie radnym  pomocy w wypełnianiu obowiązk??w radnego;

 

9)         wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnego

 

10)     wykonywanie wyznaczonych zadań przy organizacji referendum

 

11)    organizacja obsługi dyżur??w Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz radnych;

 

12)     wsp??łdziałanie z Wydziałem Inwestycji,Zam??wień Publicznych i Organizacji Urzędu w wykonywaniu zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, organ??w samorządu terytorialnego oraz Prezydenta RP w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami;

 

13)     wykonywanie zadań związanych ze wsp??łdziałaniem Rady i jej organ??w, z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i politycznymi

 

14)     sporządzanie zestawień do wypłaty diet radnych;

  

15)     obsługa Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Środzie Śląskiej

 

16)     przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych i członk??w zarządu

 

17)    przyjmowanie oświadczeń majątkowych kierownik??w jednostek organizacyjnych powiatu i os??b wydających decyzje administracyjne

 

 

 

 Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach:

 

 

 

- rejestr uchwał Rady Powiatu,

 

- rejestr uchwał Zarządu Powiatu,

 

- rejestr interpelacji i zapytania radnych,

 

Dostęp do ewidencji i rejestr??w określa § 9 Statutu Powiatu.

 

 

 

1. Działalność Rady Powiatu i Zarządu Powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 

     Jawność działania tych organ??w powiatu obejmuje w szczeg??lności :

 

-          prawo obywateli do uzyskiwania informacji,

 

-          wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokument??w wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokoł??w posiedzeń organ??w powiatu i komisji rady powiatu.

 

 2. Udzielenie informacji i dostęp do dokument??w wynikających z wykonywania zadań publicznych, kt??rych ograniczenie jawności nie wynika z przepis??w ustawowych, polega w szczeg??lności na możliwości:

 

-          ich przeglądania, sporządzania notatek i odpis??w w obecności pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy,

 

-          uzyskania, uwierzytelnionych przez właściwego pracownika, kserokopii stosownych dokument??w.

 

3. Udostępnienie dokument??w lub udzielenie informacji następuje niezwłocznie, jednak nie p??źniej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

4.  Odmowa udzielenia informacji lub udostępnienia dokument??w następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, zawierającego wskazanie przepisu prawa, kt??ry uniemożliwia udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentu.

 

5. Uprawnionym do uzyskania informacji lub dostępu do dokument??w jest każdy, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego lub faktycznego.

 

6. Udzielenie informacji lub dostęp do dokument??w jest bezpłatny. Jeżeli w wyniku udzielenia informacji lub udostępnienia dokument??w na wniosek Powiat poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wnioskodawca zostanie obciążony opłatą w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 6362
Nazwa dokumentu: Biuro Rady Powiatu
Skrócony opis: zadania BR
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Ziemichód
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Łaziuk
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 09:45:00
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 09:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-18 08:33:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner