logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
minus Wydziały Starostwa
   minus Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
   minus Biuro Rady Powiatu
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
   minus Wydział Środowiska i Rolnictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   minus Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
 Symbol: ŚiR                                                               sir@powiat-sredzki.pl
 
 Kierownik wydziału:             Zdzisław Zygan
 (pok??j 63)
 tel. 71 396-89-39 wew. 249
 
 
 Pracownicy:
 
Ø Inspektor Izabela Szkocna – Skrzeczek (pok??j 62) wyłączenia grunt??w rolnych z produkcji rolniczej
 tel. 71 396-89-38 wew. 248
 dni urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, od 7:30 do 15:30
środa 7:30 do 17:00
piątek 7.30 do 14.00
 
 Ø Inspektor Mariola Zaremba (pok??j 61) ochrona przyrody, wydawanie kart wędkarskich
 tel. 71 396-89-45 wew. 255
dni urzędowania:
wtorek, piątek 7:30 do 14:00
środa 7:30 do 14:30
 
 
 Ø Inspektor Małgorzata Wajda-Fedyna (pok??j 61) obsługa BIP, dostęp do informacji, opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 tel. 71 396-89-45 wew. 255
dni urzędowania:
poniedziałek, wtorek,  7:30 do 15:30
środa 7:30 do 11.30
 
 Ø Inspektor Anna Marchewka  (pok??j 60) sprawy gospodarki odpadami oraz emisji gaz??w i pył??w, p??l elektromagnetycznych i hałasu
 tel. 396-89-10 wew. 220
 dni urzędowania:
- poniedziałek, wtorek czwartek od 7.30 do 15.30
- środa od 7.30 do 17.00
- piątek od 7.30 do 14.00
 
Ø Inspektor Marek Ząbek (pok??j 60) pozwolenia wodnoprawne, geologia
     tel. 71 396-89-10 wew. 220
    dni urzędowania:
   - poniedziałek, wtorek czwartek od 7.30 do 15.30
   - środa od 7.30 do 17.00
   - piątek od 7.30 do 14.00
 

 

 

 


Zadania wydziału :
1) prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem lub zakazem używania jednostek pływających lub niekt??rych ich rodzaj??w na określonych ciekach lub zbiornikach wodnych, jeżeli jest to konieczne do utrzymania środowiska we właściwym stanie,

2) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gaz??w lub pył??w do powietrza,

3) wydawanie decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pozwoleń w określonym czasie pomiar??w wielkości emisji,

4) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpad??w,

5) wydawanie pozwoleń na emitowanie p??l elektromagnetycznych,

6) wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu dla jednostek organizacyjnych określających dopuszczalny poziom hałasu przenikający do środowiska, jeżeli hałas w środowisku przekracza dopuszczalny poziom,

7) dokonywanie pomiar??w akustycznych na podstawie pomiar??w poziomu hałasu w środowisku,

8) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z kt??rej emisja nie wymaga pozwolenia, a podlega zgłoszeniu,

9) wydawanie decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

10) wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

11) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych,

12) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpad??w,

13) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpad??w,

14) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpad??w,

15) wydawanie zezwoleń prowadzenie działalności w zakresie na transport odpad??w,

16) prowadzenie rejestru posiadaczy odpad??w zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpad??w,

17) wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpad??w,

18) wydawanie decyzji na zamkniecie składowiska odpad??w lub jego wydzielonej części,

19) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

20) tworzenie w drodze uchwały obszaru ograniczonego użytkowania dla obiekt??w zaliczonych do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,

21) wsp??łdziałanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

22) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepis??w o ochronie środowiska,

23) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

24) wsp??łdziałanie i wsp??łpraca z Wojew??dzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,

25) ustalanie linii brzegowej dla w??d żeglownych oraz morskich w??d wewnętrznych,

26) rozstrzyganie spor??w o rozgraniczenie grunt??w pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do tych w??d,

27) prowadzenie postępowania mającego na celu zakazanie lub ograniczenie korzystania z w??d,

28) wydawanie decyzji dotyczących wykonania przez państwowe jednostki organizacyjne koniecznych rob??t i urządzeń jeżeli ich wykonanie trwale polepszy stosunki wodne na gruncie,
 
29) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych przez osoby fizyczne i prawne

30) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczeg??lne korzystanie z w??d,
 
31) wydawanie decyzji na rozbi??rkę urządzeń wodnych wykonywanych bez pozwolenia

32) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową,

33) wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt państwa, za zwrotem części koszt??w, urządzeń melioracji wodnych szczeg??łowych oraz urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych wsi,

34) sprawowanie nadzoru i kontroli nad gminnymi sp??łkami wodnymi,

35) nadz??r nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

36) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środk??w na zalesienie grunt??w ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla właścicieli lub użytkownik??w wieczystych tych grunt??w, jako dotacji z budżetu państwa,

37) wnioskowanie o uznanie przez wojewodę lasu za las ochronny,

38) zlecanie sporządzenia planu urządzenia las??w lub uproszczonego planu urządzenia lasu dla las??w nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do os??b fizycznych oraz nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych plan??w urządzenia las??w,
 
39) wydzierżawianie obwod??w łowieckich, naliczanie czynszu dzierżawczego

40) wydawanie decyzji o możliwości pozyskiwania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnym z uproszczonym planem urządzenia lasu,

41) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa wykonania zadań określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu,

42) wydawanie decyzji przekazującej w zarząd Las??w Państwowych grunty nie stanowiące własności Skarbu Państwa przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

43) wydawanie decyzji z zakresu ochrony grunt??w rolnych,

44) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania terenu,

45) nadawanie uprawnień społecznych opiekun??w przyrody,

46) wydawanie zezwoleń dotyczących posiadania i hodowania lub utrzymywania chart??w rasowych,

47) wydawanie kart wędkarskich,

48) prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

49) wykonywanie czynności związanych z udzielaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 10.000 m3 , za wyjątkiem takiej działalności wykonRzeczypospolitej Polskiej,

50) obsługa Starosty, jako organu pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej, o ile nie zostały one zastrzeżone dla wojewod??w lub ministra właściwego do spraw środowiska,

51) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji

52) zatwierdzanie projekt??w i dokumentacji hydrologicznej dotyczącej ujęć wodnych o wydajnościach nie przekraczających 50 m3/h,
 
53) bilansowanie zasob??w kopalin

54)nadz??r nad projektowaniem i dokumentowaniem prac oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych
 
55) gromadzenie i archiwizowanie danych geologicznych
 
56) gromadzenie danych o wykonywanych otworach wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi

57) prowadzenie spraw z zakresu zadań i kompetencji Starosty wynikających z ustawy o przeznaczeniu grunt??w rolnych do zalesienia,

58) prowadzenie spraw z zakresu zadań i kompetencji Starosty wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska,

59) prowadzenie spraw z zakresu zadań i kompetencji Starosty wynikających z ustawy o odpadach.

60) wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego,

61) postanowienia opiniujące decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego,

62) sprawozdawczość z zakresu:

- obszaru grunt??w wyłączonych z produkcji,
- sporządzanie sprawozdań RRW24 i RRW25
- ustalonych należności, opłat rocznych i innych, wymienionych w ustawie o ochronie grunt??w rolnych i leśnych, dochod??w Funduszu Ochrony Grunt??w Rolnych lub Funduszu Leśnego,
- wielkości obszar??w i położenia grunt??w zdewastowanych i zdegradowanych, podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,
- wynik??w rekultywacji i zagospodarowania grunt??w,
- istniejących zasob??w i eksploatacji zł??ż torf??w,
- z zakresu ustawy o lasach

- ochrony środowiska i gospodarki odpadami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie-Karty nowe od 16-11-2010

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie-Karty archiwalne

 

Prgram Gospodarki Odpadami

Program Ochrony Środowiska

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2005-10-03 15:16:01 - kontrole (80.50 kB)
2006-05-16 09:52:17 - Stan Zalatwianych Spraw (90.50 kB)

Ilość odwiedzin: 21015
Nazwa dokumentu: Wydział Środowiska i Rolnictwa
Skrócony opis: zadania wydziału
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wajda-Fedyna
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wajda-Fedyna
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 09:52:41
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 09:52:41
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-07 10:21:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner