logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
minus Wydziały Starostwa
   minus Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
   minus Biuro Rady Powiatu
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
   minus Wydział Środowiska i Rolnictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   minus Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTOW

- BOŻENA SIELSKA

Tel. 071/ 317-56-46 wew. 44, fax. 317-56-49 , e-mail rzecznik.konsumentow@powiat-sredzki.pl

Status prawny

Rzecznik powoływany i odwoływany jest przez Radę Powiatu, której bezpośrednio jest podporządkowany i ponosi przed nią odpowiedzialność. W terminie do 31 marca każdego roku przedkłada Radzie sprawozdanie ze swej działalności. Rzecznik usytuowany jest w strukturach starostwa. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Rzecznika wykonuje Starosta.

Swym zasięgiem Rzecznik obejmuje obszar Powiatu Średzkiego w skład którego wchodzi 5 Gmin : Środa Śląska, Malczyce, Miękinia, Kostomłoty i Udanin.

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

I. działania interwencyjne

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa (bezpośrednio, pisemnie, telefonicznie) konsumenckiego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

  2. przygotowywanie i składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

  4. podejmowanie i przeprowadzanie mediacji w celu polubownego załatwiania spraw pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem,

  5. wytyczanie powództw w imieniu konsumentów oraz udzielanie pomocy prawnej w każdym stadium toczącego się postępowania przed sądem powszechnym lub polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej,

  6. występowanie z wnioskiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów,

  7. współpraca z właściwymi rzeczowo i miejscowo organami oraz instytucjami (PSSE, IH, UOKiK, Policja, Prokuratura, organizacje konsumenckie) w celu podejmowania wspólnych działań, na rzecz konsumentów.

II. działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym

  1. rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu (prasa lokalna, tablice informacyjne, radio) materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony interesów konsumenta,

  2. udostępnianie (bezpłatnie) wszystkim zainteresowanym ulotek, broszur i opracowań dotyczących spraw konsumenckich,

  3. prowadzenie edukacji konsumenckiej w szkołach na terenie Powiatu Średzkiego.

 

 

Sposób załatwiania i przyjmowania spraw

Poradnictwo i pomoc prawna na rzecz konsumentów prowadzona jest przez rzecznika w pokoju nr 67 II piętro od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500

Porady prawne bezpłatnie udzielane są telefonicznie i bezpośrednio w biurze, a polegają na udzieleniu szczegółowej informacji prawnej dotyczącej konkretnego przypadku, pomoc w redagowaniu pism konsumentom, udostępnianiu fachowej literatury i broszur oraz aktów prawnych.

Sprawy, z którymi nie może poradzić sobie konsument przejmuje Rzecznik do osobistego prowadzenia. Wszelkie informacje i spostrzeżenia przekazywane przez konsumentów wykorzystuje Rzecznik do prowadzenia wystąpień i mediacji: Konsument – Rzecznik – Przedsiębiorca.

Sprawy dotyczące jakości towarów i usług wymagające wiedzy specjalistycznej przekazywane są do Inspekcji Handlowej i Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z którymi Rzecznik współpracuje w ramach ustawowych uprawnień.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę zbiorowego interesu konsumenta Rzecznik kieruje wniosek do delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Sprawy indywidualne konsumentów, których nie można załatwić polubownie kierowane są do sądów powszechnych lub polubownych sądów konsumenckich. W postępowaniu sądowym w sprawach o ochronę interesów konsumentów do rzecznika mają zastosowanie przepisy o prokuraturze, dlatego też nie jest on pełnomocnikiem strony. Decyzja o udziale rzecznika w postępowaniu sądowym należy wyłącznie do niego.

Stan przyjmowanych spraw

Lp

Rodzaj sprawy

Ilość

1

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa

1160

2.

Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego

8

3

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich i prowadzenie mediacji

496

4

Wytyczanie powództw na rzecz konsumentów

37

5

Składanie wniosków do UOKiK o naruszanie zbiorowego interesu konsumentów

9

6

Współpraca z instytucjami i organizacjami konsumenckimi

W sposób ciągły

7

Prowadzenie edukacji konsumenckiej

- w szkołach średnich : Zespół Szkół, Liceum Profilowane, Zespół Szkół Rolniczych

- w gimnazjach

 

17

14

 

 

Opracowała: Bożena Sielska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

 

 

Ilość odwiedzin: 9615
Nazwa dokumentu: zadania Rzecznika
Skrócony opis: zadania RzK
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Sielska
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Sielska
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Sielska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 10:50:41
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 10:50:41
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-20 14:21:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner