logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
minus Wydziały Starostwa
   minus Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
   minus Biuro Rady Powiatu
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
   minus Wydział Środowiska i Rolnictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   minus Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa  

 

 

 

Kierownik Wydziału – Jerzy Filarowski

 

 

 

Zadania wydziału:

 

1)   zatwierdzanie projekt??w budowlanych obiekt??w oraz wydawanie pozwoleń na budowę i rozbi??rkę obiekt??w budowlanych, z wyłączeniem dr??g krajowych i wojew??dzkich, przyjmowanie zgłoszeń o rozbi??rce i budowie obiekt??w budowlanych niewymagających wydania pozwolenia na budowę

 

2)   prowadzenie, w granicach swojej właściwości, analiz i studi??w z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszące się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,

 

3)   stwierdzanie w formie zaświadczenia spełnienia przez lokal wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego lub samodzielnego lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne,

 

4)   wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej jako organu pierwszej instancji w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawami, prowadzenia ujednoliconej ewidencji wydawanych decyzji i rejestru wniosk??w o pozwolenie na budowę oraz decyzji pozwolenia na budowę, przechowywanie zatwierdzonych projekt??w budowlanych i innych dokument??w objętych pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego oraz nadz??r i kontrola nad przestrzeganiem przepis??w prawa budowlanego

 

5)  kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

 

6)   przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepis??w prawa budowlanego oraz powiadamianie tych organ??w o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu rob??t budowlanych lub utrzymaniu obiekt??w budowlanych,

 

7)   uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,

 

8)   prowadzenie spraw w dziedzinie g??rnictwa odnośnie obiekt??w i rob??t budowlanych usytuowanych na terenach będących w dyspozycji zakład??w g??rniczych,

 

9)  w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbi??rką obiekt??w budowlanych możliwość wydawania właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego poleceń podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia,

 

10)  opiniowanie wniosk??w o udzielenie wskazań lokalizacyjnych pod budowę autostrad

 

11) wydawanie właścicielom dom??w jednorodzinnych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,

 

12) poświadczanie oświadczeń zamawiających wykonanie inwestycji w zakresie infrastruktury towarzyszącej o przeznaczeniu jej w stopniu powyżej 60 % na cele budownictwa mieszkaniowego.

 

 

Rejestr decyzji wydawanych w zakresie spraw prowadzonych przez wydział

 

 

Pozostałe prowadzone rejestry i zaświadczenia wydawane przez wydział

 

Wykaz przeprowadzonych kontroli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 18888
Nazwa dokumentu: Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
Skrócony opis: zadania Wydz.UAB
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Filarowski
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Filarowski
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Pstrowska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 09:48:41
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 09:48:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-10 10:35:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner