logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
minus Wydziały Starostwa
   minus Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
   minus Biuro Rady Powiatu
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
   minus Wydział Środowiska i Rolnictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   minus Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej [MiD]

 
Kierownik - Marian Wiński

Zadania z zakresu dr??g:

 1) opracowywanie projekt??w plan??w rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organ??w właściwych do sporządzania miejscowych plan??w zagospodarowania przestrzennego;

 2) opracowywanie projekt??w plan??w finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dr??g oraz drogowych obiekt??w inżynierskich;

 3) pełnienie funkcji inwestora ;

 4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodnik??w, drogowych obiekt??w inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

 5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

 6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

 7) koordynacja rob??t w pasie drogowym;

 8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dr??g oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

 9) prowadzenie ewidencji dr??g, obiekt??w mostowych, tuneli, przepust??w i prom??w oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

 10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dr??g Krajowych i Autostrad;

 11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dr??g i drogowych obiekt??w inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczeg??lnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 12) wykonywanie rob??t interwencyjnych, rob??t utrzymaniowych i zabezpieczających;

 13) przeciwdziałanie niszczeniu dr??g przez ich użytkownik??w;

 14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dr??g;

 15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dr??g i drogowych obiekt??w inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazd??w drogami r??żnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa os??b lub mienia;

 16) dokonywanie okresowych pomiar??w ruchu drogowego;

 17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzew??w;

 18) wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dr??g publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

 19) wnioskowanie o nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa

 20) zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych,

 21) wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu, jeżeli masa nacisku osi lub wymiary przekraczają dopuszczalne normy,

 22) wydawanie kart parkingowych inwalidom posiadającym uprawnienia pozwalające na niestosowanie się do niekt??rych znak??w drogowych H-18,

 23) przeprowadzanie egzamin??w z topografii Powiatu na upoważnienia TAXI,

 24) opiniowanie projekt??w organizacji ruchu zastępczego i docelowego,

 25) koordynacja rozkład??w jazdy przewoźnik??w wykonujących zarobkowy przew??z os??b pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,

 

Zadania z zakresu mienia powiatu:

 1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego, w tym między innymi.:

a) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Powiatu

b) sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu,

c) nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu, w tym komunalizacja mienia Skarbu Państwa,

d) zbywanie nieruchomości z zasobu Powiatu,

e) udostępnianie nieruchomości Powiatu osobom trzecim i jednostkom organizacyjnym Powiatu i rozliczanie koszt??w z tym związanych

f) podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w odniesieniu do nieruchomości Powiatu, w tym w szczeg??lności w postępowaniach o wpis do księgi wieczystej nieruchomości,

g) przygotowywanie projekt??w uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu Średzkiego,

 2) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i będącymi w administracji Starosty Średzkiego - jako zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym między innymi:

a) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

b) sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

c) zapewnianie wycen nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa,

d) dzierżawa nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa,

e) najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych Skarbu Państwa,

f) zbywnie, za zgodą wojewody, nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, w tym ich oddawanie w użytkowanie wieczyste, w szczeg??lności w drodze postępowania przetargowego,

g) oddawanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym,

h) wskazywanie nieruchomości, kt??re mogą być przeznaczone na wyposażanie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,

i) naliczanie i aktualizowanie należności z tytułu udostępniania nieruchomości oraz rozpatrywanie wniosk??w o odroczenie płatności, rozkładanie ich na raty bądź umarzanie tychże należności, w tym w szczeg??lności należności z tytułu użytkowania wieczystego grunt??w Skarbu Państwa,

j) zabezpieczanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

k) podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, w tym w szczeg??lności w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, zasiedzenie nieruchomości oraz wpis do księgi wieczystej nieruchomości,

l) przygotowywanie projekt??w zarządzeń Starosty Średzkiego w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,

 3) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu działek siedliskowych na rzecz byłych rolnik??w, kt??rzy zdali gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, lub na rzecz spadkobierc??w tych os??b,

 4) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu działek dożywotnich na rzecz byłych rolnik??w, kt??rzy zdali gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, lub na rzecz zstępnych tych os??b,

 5) realizacja procedur związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego grunt??w Skarbu Państwa w prawo własności w trybie w trybie decyzji administracyjnych na rzecz os??b fizycznych,

 6) prowadzenie spraw związanych z realizacją roszczeń ?zabużańskich? w ramach zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, będącego w administracji Starosty Średzkiego i dopuszczonego ustawowo do wykorzystania w ten spos??b,

 7) rozpatrywanie wniosk??w obywateli w sprawach zwrotu nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa,

 8) prowadzenie spraw związanych z darowizną nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Średzkiego na cele publiczne, zamianą nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego

 9) prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości, wypłaty odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

 10) przygotowywanie zezwoleń Starosty Średzkiego na czasowe ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w przypadku braku zgody jej właściciela lub użytkownika wieczystego na jej zajęcie w związku z prowadzonymi inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją kopalin lub koniecznością zapobieżenia znacznej szkodzie,  

 11) rozpatrywanie wniosk??w o wydanie zgody na trwałe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, będących w administracji Starosty Średzkiego, lub nieruchomości Powiatu Średzkiego, będących w administracji Zarządu Powiatu,  w przypadku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

 12) rozpatrywanie wniosk??w o wydanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, będących w administracji Starosty Średzkiego,  lub nieruchomości Powiatu Średzkiego, będących w administracji Zarządu Powiatu, w przypadku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

 13) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem skomunalizowanych nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gmin, 

 14) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dr??g Publicznych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zajętych pod drogi krajowe,

 15) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem grunt??w stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowc??w,

 16) prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem sp??łdzielni mieszkaniowych na gruntach będących własnością Skarbu Państwa,

 17) prowadzenie spraw związanych z stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o ustanowieniu użytkowania na rzecz sp??łdzielni, os??b fizycznych, a także innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych,

 18) przygotowywanie decyzji Starosty Średzkiego o przekazaniu grunt??w w zarząd organom wojskowym w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

 19) przygotowywanie orzeczeń Starosty Średzkiego o wykonaniu aktu nadania poświadczających nabycie prawa własności gospodarstw rolnych przez osadnik??w na ziemiach odzyskanych

 20) prowadzenie spraw w zakresie scalania i wymiany grunt??w.

 21) utrzymywanie powiatowych urządzeń i obiekt??w użyteczności publicznej ,

 22) gospodarowanie  budynkami Starostwa,
 

Ilość odwiedzin: 13775
Nazwa dokumentu: Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
Skrócony opis: zadania wydziału
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Ziemichód
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Wiński
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 09:50:12
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 09:50:12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-01 09:13:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner