logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
minus Wydziały Starostwa
   minus Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
   minus Biuro Rady Powiatu
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
   minus Wydział Środowiska i Rolnictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   minus Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

 

 

 

 

 


 

 

kierownik - Norbert Sadowski

 

^ Oświadczenie kierownika w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez malżonk??w na terenie Powiatu Średziego  oraz zawartych umowach cywilnoprawnych przez małżonk??w z organami powiatu, jednostakami oraganizacyjnymi powiatu i powiatowym osobami prawnymi.

 

^ Informacja w sprawie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu, rozpoczęcia świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych[...]

 

 7)      prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, kt??re zostały udostępnione pracownikom,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1)      rejestracja pojazd??w i prowadzenie rejestru pojazd??w (WEP),

 

 

 2)      wyrejestrowywanie pojazd??w – kasacja,

 

 

 3)      wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,

 

 

 4)      kierowanie na badania lekarskie i egzaminy kontrolne,

 

 

 5)      ograniczenie obowiązku przewozu os??b ze względy na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub klęski żywiołowej,

 

 

 6)      nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne w przypadku klęski żywiołowej,

 

 

 7)      przygotowywanie przepis??w porządkowych związanych z przewozem os??b i bagażu środkami transportu publicznego na terenie powiatu,

 

 

 8)      opiniowanie projekt??w likwidacji linii kolejowych lub ich części oraz przejmowanie likwidowanych linii,

 

 

 9)      wydawanie zezwoleń na odbywanie zawod??w sportowych, rajd??w, wyścig??w, zgromadzeń i innych imprez, kt??re powodują utrudnienia w ruchu drogowym,

 

 

 10)  wydawanie upoważnień dla stacji kontroli pojazd??w do przeprowadzania badań technicznych,

 

 

 11)  nadz??r i kontrola nad stacjami kontroli pojazd??w,

 

 

 12)  wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych,

 

 

 13)  upoważnianie jednostek do przeprowadzania kurs??w kwalifikacyjnych dla kandydat??w na instruktor??w,

 

 

 14)  wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przew??z os??b pojazdami samochodowymi,

 

 

 15)  wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zezwoleń na krajowy przew??z rzeczy pojazdami samochodowymi,

 

 

 16)  przeprowadzanie postępowań w zakresie wyboru jednostek usuwających z drogi pojazdy określone w art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wyboru podmiotu prowadzącego parking strzeżony przyjmującego w/w pojazdy

 

 

 17)  wydawanie zezwoleń dla Ośrodk??w Szkolenia Kierowc??w z terenu Powiatu,

 

 

 18)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem składnic złomu, na kt??rych dokonywane są kasacje pojazd??w podlegających wyrejestrowaniu

 

 

 Zadania z zakresu spraw zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich:

 

 

 1)      wsp??łdziałanie w zakresie prac Komitetu Przeciwpowodziowego,

 

2)      nadz??r nad stowarzyszeniami,

 

 

3)      wydawanie zezwoleń na zbi??rki publiczne przeprowadzane na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

 

 

 4)      załatwianie spraw związanych z wprowadzeniem przez radę powiatu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części,

 

 

 5)      wsp??łpraca z kościołami, związkami wyznaniowymi i stowarzyszeniami wyznaniowymi,

 

 

 6)      realizowanie program??w wynikających z polityki wojew??dztwa w zakresie obrony cywilnej,

 

 

7)      określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze,

 

 

 8)      monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

 

 

 9)  zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

 

 

 10)  opracowywanie powiatowych plan??w ochrony cywilnej,

 

 

 11)  szacowanie strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz programowanie procesu odbudowy,

 

 

 12)  organizowanie szkoleń i ćwiczeń dla samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu i gminy,

 

 

 14)  wsp??łpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony cywilnej, określanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynowanie jego funkcjonowania i kontrolowanie wykonywania wynikających stąd zadań na obszarze powiatu.

 

 

 15)  Opiniowanie budżetu powiatu w części dotyczącej wydatk??w na  kulturę fizyczną i turystykę,

 

 

 16)  nadzorowanie działalności  jednostek kultury fizycznej,

 

 

 17)  tworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na teranie powiatu,

 

 

 18)  wnioskowanie o dofinansowanie eksploatacji obiekt??w sportowo-rekreacyjnych,

 

 

 19)  organizacja kultury fizycznej i turystyki na terenie powiatu,

 

 

 20)  prowadzenie spraw z zakresu obronności:

 

 

 -         akcja kurierska;

 

 

 -         organizowanie i zabezpieczanie poboru;

 

 

 -         ochrona obiekt??w szczeg??lnie ważnych dla obronności;

 

 

 -         osiąganie gotowości obronnej przez Powiat – Miasto – Gmina (opracowanie i aktualizacja plan??w operacyjnych);

 

 

 -         opracowanie i aktualizacja programu mobilizacji gospodarki na terenie powiatu;

 

 

 -         przygotowywanie do zabezpieczenia służby zdrowia w czasie wojny;

 

 

 -         organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obronności w czasie pokoju;

 

 

 -         wsp??łpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień i Wojew??dzkim Sztabem Wojskowym;

 

 

 -         opracowanie i aktualizacja regulaminu Starostwa Powiatowego na czas wojny;

 

 

 21)  obsługa administracyjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

 

 22)  wykonywanie obowiązk??w z ustawy o repatriacji przypisanej Staroście

 

 

 23)  prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych

 

 

 24)  sprawy związane z przyznawaniem odznaczeń

 

 

 

 Kancelaria Tajna – Kierownik [ KT ]

 

 

 Zadania kancelarii:

 

 

 1)      wykonywanie poleceń pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

 

 

 2)      bezpośredni nadz??r nad obiegiem dokument??w niejawnych w jednostce oganizacyjnej,

 

 

 3)      zapewnienie rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania dokument??w zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiące „tajemnicę państwową”,

 

 

 4)      udostępnianie lub wydawanie dokument??w zawierających informacje niejawne, oznaczonych klauzulą „poufne” lub stanowiące „tajemnicę państwową” osobom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa,

 

 

 

 5)      egzekwowanie zwrotu dokument??w zawierających informacje niejawne,

 

 

 

 6)      kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokument??w w kancelarii tajnej i jednostce organizacyjnej,

 

 8) odnotowywanie faktu zapoznania się przez osobę uprawnioną z dokumentem zawierającym informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w karcie zapoznania się z dokumentem

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2007-10-17 08:50:53 - oświadczenie kierownika (123.46 kB)
2007-10-17 08:51:39 - informacja kierownika (262.01 kB)

Ilość odwiedzin: 38391
Nazwa dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Skrócony opis: zadania Wydz.SOiK
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Norbert Sadowski
Osoba, która odpowiada za treść: Norbert Sadowski
Osoba, która wprowadzała dane: Norbert Sadowski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 09:54:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 09:54:21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 08:55:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner