logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
minus Wydziały Starostwa
   minus Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
   minus Biuro Rady Powiatu
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
   minus Wydział Środowiska i Rolnictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   minus Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Kierownik - Zuzanna Jaskuła

Zadania wydziału:

1.    Wykonywanie zadań administracyjno – organizacyjnych związanych z prowadzeniem przez Powiat publicznych szk??ł podstawowych specjalnych, gimnazj??w specjalnych, szk??ł ponadgimnazjalnych, plac??wek oświatowo-wychowawczych, w tym: poradni psychologiczno-pedagogicznej,  specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i internatu, powiatowego ośrodka edukacji.

2.      Przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem szk??ł publicznych i plac??wek oświatowych wymienionych w pkt. 1.

3.      Sprawowanie nadzoru nad działalnością szk??ł i plac??wek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi podlega w szczeg??lności:

a)    prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub plac??wce  środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub plac??wkę  środkami pochodzącymi z innych źr??deł, a także gospodarowani  mieniem, 

b)    przestrzeganie obowiązujących przepis??w dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy uczni??w i pracownik??w,  

c)     przestrzeganie przepis??w dotyczących organizacji pracy szkoły i plac??wki.

4.      Sprawowanie nadzoru nad szkołami i plac??wkami oświatowymi w zakresie realizacji powiatowej polityki oświatowej.

5.      Finansowanie podstawowych zadań oświatowych przez szkoły i plac??wki oświatowe, związanych z prowadzeniem nieodpłatnej działalności statutowej.

6.      Prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem bazy szk??ł i plac??wek oświatowych, zapewniających pełną realizację program??w nauczania, wychowania i opieki.

7.      Zarządzanie projektami edukacyjnymi.

8.      Dotowanie szk??ł i plac??wek oświatowych w kierunku rozwijania r??żnych form zajęć pozalekcyjnych, edukacyjnych zagospodarowujących czas wolny ucznia oraz działań związanych z innowacją pedagogiczną i eksperymentem pedagogicznym.

9.      Dotowanie i rozliczanie z dotacji szk??ł i plac??wek niepublicznych o uprawnieniach szk??ł publicznych.

10. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektor??w szk??ł i plac??wek oświatowych, w tym:

a)     przygotowywanie i organizowanie prac komisji konkursowych, powoływanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/plac??wki,

b)     przygotowywanie wniosk??w o powołanie lub odwołanie ze stanowiska dyrektora,

c)      przygotowywanie wniosk??w dotyczących dodatku funkcyjnego i motywacyjnego,

d)     przygotowywanie projekt??w oceny pracy dyrektor??w szk??ł i plac??wek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.

11. Wsp??łdziałanie z organem sprawującym nadz??r pedagogiczny w sprawach:

a)    uchylania lub wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej,

b)    zmiany sieci szk??ł,

c)     powoływania i odwoływania dyrektor??w szk??ł i plac??wek oświatowych,

d)    oceny pracy dyrektor??w szk??ł i plac??wek oświatowych.

12. Wsp??łdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Zatrudnienia przy określaniu zadań rzeczowych dla szk??ł zawodowych.

13.   Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szk??ł i plac??wek oświatowych oraz aneks??w do nich.

14. Opracowywanie sprawozdań statystycznych i finansowych związanych z działalnością szk??ł i plac??wek oświatowych, w tym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny.

15. Prowadzenie ewidencji szk??ł i plac??wek niepublicznych, w tym:

a)    wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,

b)    wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,

c)     wydawanie decyzji o nadaniu uprawnień szk??ł publicznych szkołom niepublicznym,

d)    wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji.

16.   Załatwianie skarg i interwencji związanych z pracą szk??ł i plac??wek oświatowych.

17.   Wsp??łpraca z Komisjami Rady Powiatu.

18.  Przejmowanie dokumentacji zlikwidowanych szk??ł i plac??wek publicznych, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania.

19.  Kierowanie do szk??ł i plac??wek szkolnictwa specjalnego oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skierowania do młodzieżowych ośrodk??w wychowawczych i młodzieżowych ośrodk??w socjoterapii.

20.   Przygotowywanie i nadzorowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, w tym  prowadzenie rejestru wniosk??w i akt??w nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

21.   Realizacja zadań związanych z obsługą program??w stypendialnych realizowanych przez Powiat oraz projekt??w realizowanych w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej.

22.  Wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań Biblioteki Powiatowej.

23.  Opiniowanie budżetu w części dotyczącej wydatk??w na kulturę.

24.  Nadzorowanie działalności instytucji upowszechniania kultury.

25.  Przeprowadzanie bieżących kontroli instytucji kultury.

26.  Opracowanie projekt??w akt??w prawa miejscowego wydanych w sprawach  oświaty i kultury.

27.   Wsp??łpraca ze wszystkimi typami szk??ł z terenu powiatu.

28.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczeg??lności sprowadzania zwłok i szczątk??w z obcego państwa.

29.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej, a w szczeg??lności działania związane z ustaleniem rozkładu godzin pracy aptek og??lnodostępnych na terenie powiatu, przygotowywanie decyzji o skr??ceniu czasu pracy lub zamknięciu apteki.

30. Realizacja zadań dotyczących polityki zdrowotnej w zakresie aktualizacji i kontroli realizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, analizy stanu zdrowia ludności powiatu.

31.  Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia.

32. Wsp??łpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami prowadzącymi statutową działalność na rzecz zdrowia.

33.  Nadz??r i koordynacja w zakresie działalności nad powiatowymi jednostkami pomocy społecznej.

Załączniki do pobrania: 2006-04-13 14:58:28 - Wniosek o dofinansowanie dla nauczycieli (31.00 kB)
2007-08-01 09:48:51 - Uchwała Nr 9/2002 w sprawie zasad korzystania ze środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych (35.00 kB)
2008-09-03 11:30:13 - Uchwała Nr XII/61/2007 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych (44.00 kB)
2008-09-03 11:34:10 - Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata do stypendium w ramach programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych (366.50 kB)
2011-02-03 09:55:25 - Uchwała Nr XLIII/261/2009 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (116.50 kB)
2011-02-08 10:28:39 - Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego (28.00 kB)
2011-03-17 11:29:52 - Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (30.50 kB)
2011-03-17 11:37:18 - Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych (26.00 kB)
2011-03-17 11:40:22 - Przyznawanie dopłat na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (29.50 kB)
2011-03-17 12:05:42 - Kierowanie nieletnich do MOW i MOS (26.00 kB)
2011-03-17 12:08:11 - Wniosek o sprowadzenie zwłok z zagranicy (34.00 kB)
2011-03-17 12:18:55 - Nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej (25.00 kB)
2011-03-17 12:21:03 - Kierowanie do kształcenia specjalnego (28.00 kB)
2011-03-17 12:28:47 - Wpis do ewidencji szkół placówek niepublicznych (31.50 kB)

Ilość odwiedzin: 30151
Nazwa dokumentu: Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Skrócony opis: zadania Wydziału
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Lasz
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Lasz
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Lasz
Data wytworzenia informacji: 2009-09-28 11:21:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-28 11:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-18 13:45:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner