logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
minus Wydziały Starostwa
   minus Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
   minus Biuro Rady Powiatu
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
   minus Wydział Środowiska i Rolnictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   minus Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu (RFP)

 

p.o. Kierownika     -  Mariola Kądziela

 

 

1.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego poprzez:

 a) koordynację prac związanych z opracowywaniem i realizacją  tzw. dokument??w strategicznych tj.

 

 

 -  Strategii Rozwoju  Powiatu,

 

 

 -  Programu Rozwoju Lokalnego (PRL),

 

 

 -  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) ,

 -  Wieloletniego Planu Finansowego (WPF)

 b)  wsp??łpraca  z ekspertami   zewnętrznymi w zakresie przygotowywania   w/w dokument??w strategicznych oraz opracowywania analiz i badań na potrzeby organ??w Powiatu,

 c) monitoring wskaźnik??w realizacji w/w dokument??w poprzez sporządzanie okresowych raport??w i sprawozdań, przy aktywnym udziale merytorycznych wydział??w Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,

 d) wsp??łpraca z gminami powiatu i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi podmiotami w  zakresie  przygotowania, finansowania i realizacji projekt??w partnerskich, w tym projekt??w realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym,

 e)wsp??łpraca z gminami powiatu w zakresie informowania o wszystkich programach dostępnych dla przedsiębiorc??w, organizacji pozarządowych, szk??ł, ośrodk??w pomocy społecznej itp.,

 f)stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami bezpośrednio odpowiedzialnymi za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w Powiecie i w poszczeg??lnych gminach powiatu,

 g)opiniowanie projekt??w plan??w zagospodarowania przestrzennego  w odniesieniu  zagadnień rozwoju  lokalnego,

2.  Pozyskiwanie dla Powiatu wszelkiego rodzaju funduszy zewnętrznych, a w szczeg??lności korzystanie ze środk??w unijnych, poprzez:

 a) poszukiwanie kontakt??w oraz źr??deł finansowania przedsięwzięć Powiatu i powiatowych os??b prawnych,

 b)  bieżące  monitorowanie   wszystkich   program??w/funduszy/grant??w   dostępnych   dla Powiatu, jego jednostek organizacyjnych  i powiatowych os??b prawnych (projekty miękkie i twarde),

 c)  wsp??łpracę z instytucjami zewnętrznymi i ekspertami wykonującymi usługi na rzecz samorządu w zakresie przygotowywania studi??w wykonalności, ocen oddziaływania   na   środowisko   i   innych   dokument??w niezbędnych   do skutecznego aplikowania o środki Unii Europejskiej,

 d)  koordynacja i nadz??r nad przygotowaniem przez merytoryczne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o fundusze zewnętrzne,

 e)   przygotowywanie wniosk??w   aplikacyjnych   projekt??w,  o dofinansowanie kt??rych będzie ubiegać się Powiat, oraz wsp??łpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie sporządzania wniosk??w pod potrzeby danej jednostki,

 f)   koordynowanie działań związanych z wdrażaniem projekt??w przez merytoryczne wydziały Starostwa i ewentualnie jednostki organizacyjne Powiatu (w zależności od specyfiki projektu),

 g)  rozliczanie i monitoring projekt??w, na kt??re Powiat otrzymał zewnętrzne dofinansowanie, przy aktywnej wsp??łpracy z merytorycznymi wydziałami Starostwa i ewentualnie jednostkami organizacyjnymi Powiatu (w zależności od specyfiki projektu),

h) opracowywanie etapowych i końcowych sprawozdań z realizacji przedsięwzięć

i) prowadzenie spraw związanych z realizacją programu emisji obligacji powiatowych realizowanego w latach 2000-2010 oraz ewentualnych następnych program??w emisyjnych.

3.   Wsp??łpraca z organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi, a także  małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz samorządem gospodarczym, poprzez:

        a) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji  

             pozarządowych,

        b) bieżące monitorowanie i informowanie (prasa, internet, poczta elektroniczna) o 

     wszystkich programach dostępnych dla przedsiębiorc??w i organizacji pozarządowych,

        c) wstępne doradztwo  w zakresie przygotowania  wniosk??w  aplikacyjnych, 

           zarządzania projektem i rozliczania finansowego projekt??w,

       d) przekazywanie informacji o instytucjach i ekspertach zewnętrznych wykonujących 

           usługi w zakresie opracowywania: wniosk??w aplikacyjnych, biznes plan??w, itp.

       e)organizacja konferencji/szkoleń/warsztat??w informujących o dostępnych 

            programach pomocowych,

        f) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozw??j małej i średniej 

             przedsiębiorczości,

        g) wsp??łpracę z Młodzieżowa Radą Powiatu Średzkiego oraz wspieranie i doradztwo w 

            zakresie działania tej Rady i podejmowanych przez nią inicjatyw,

        h) przygotowywanie rocznych i wieloletnich program??w wsp??łpracy Powiatu z 

            organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kt??rych mowa w art. 3 ustawy o 

            działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

        i) koordynowanie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, nadz??r nad ich 

            wykonywaniem i rozliczaniem dotacji,

 4. Public relations i promocja Powiatu, poprzez:

a)  obsługę prasową działań Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty i Starostwa Powiatowego oraz utrzymywanie kontakt??w z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,

 b)  dbanie o pozytywny wizerunek Powiatu i jego organ??w, w tym opracowywanie, redagowanie i rozpowszechnianie materiał??w informacyjno-promocyjnych (informatory, foldery, ulotki, afisze, materiały multimedialne), a także artykuł??w polemicznych odnoszących się do ewentualnej publicznej krytyki działań Powiatu, jego organ??w lub jednostek organizacyjnych,

 c)    merytoryczne prowadzenie i aktualizacja portalu internetowego Powiatu,

 e)   integrowanie społeczności lokalnej wok??ł wsp??lnego rozwiązywania problem??w oraz upowszechnianie aktywności obywatelskiej mieszkańc??w powiatu,

 f)   wsp??łorganizowanie spotkań, uroczystości i imprez (sportowych, kulturalnych itp.) odbywających się pod patronatem powiatu i zapewnianie im odpowiedniej oprawy promocyjno-medialnej,

g)   promowanie potencjału gospodarczego i  rolniczego powiatu oraz jego turystycznych i kulturalnych walor??w, a także wsp??łpraca w tym zakresie z gminami powiatu,

h)    gromadzenie informacji i danych o podmiotach gospodarczych z terenu Powiatu,

 i) zbieranie informacji i prowadzenie bazy wolnych obiekt??w i teren??w do zagospodarowania, występujących na terenie powiatu,

j)    promowanie wiedzy o powiecie,

k)   inicjowanie działań na rzecz rozwoju kontakt??w z partnerskimi samorządami,

l)    reprezentowanie Powiatu w krajowych i zagranicznych imprezach targowych,

 

Ilość odwiedzin: 6284
Nazwa dokumentu: Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Ziemichód
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Haładus
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 09:58:09
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 09:58:09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-23 13:30:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner