logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
minus Jednostki organizacyjne
   plus Szkoły
   minus Rodzinny Dom Dziecka w Miękini
   minus Rodzinny Dom Dziecka w Głosce
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   plus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   plus Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
   minus Muzeum Regionalne
   plus Placówki oświatowe
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej

 

                     

             BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

     POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE:

 

                            http://pup.srodaslaska.sisco.info

 

STATUS PRAWNY I ORGANIZACJA JEDNOSTKI

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej jest jednostką organizacyjną Powiatu Średzkiego nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, kt??ra zgodnie z art. 33b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001, Nr 142, poz.1592 ze zm.) wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

 

 

 

Regulamin organizacyjny

 

 


 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJA JEDNOSTKI

 

 

 

 Przedmiot działalności oraz kompetencje Powiatowego Urzędu Pracy określa zasadniczo ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2004 Nr 99, poz.1001), kt??ra wykonywanie zadań z zakresu promocji zatrudnienia należących do samorządu powiatowego powierza Powiatowym Urzędom Pracy.

 

 

 

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:

 

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
    rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problem??w
    społecznych, o kt??rej mowa w odrębnych przepisach; 

 

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
    aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

 

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także
    pracodawcom w pozyskaniu pracownik??w przez pośrednictwo pracy i poradnictwo
    zawodowe; 

 

4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 

 

5) inicjowanie i wdrażanie instrument??w rynku pracy; 

 

6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrument??w rynku pracy; 

 

7) inicjowanie i wspieranie tworzenia klub??w pracy;

 

8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projekt??w lokalnych i innych działań na 
    rzecz aktywizacji bezrobotnych; 

 

9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawod??w
    deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na
    potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organ??w zatrudnienia; 

 

10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub 
     złagodzenie problem??w związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracownik??w
     z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 

 

11) wsp??łdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia
     oraz wykorzystania środk??w Funduszu Pracy; 

 

12) wsp??łpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania
     informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji rob??t
     publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepis??w;

 

13) przyznawanie i wypłacanie zasiłk??w oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 

 

14) wydawanie decyzji o:

 

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu
    bezrobotnego, 

 

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu
    prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo stypendium, 

 

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego,
    stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub koszt??w szkolenia
    finansowanych z Funduszu Pracy, 

 

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości
    nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy;

 

15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji system??w zabezpieczenia
     społecznego państw, o kt??rych mowa w  art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w zakresie
     świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o kt??rych mowa w art. 8
       ust. 1 pkt 8 lit. c; 

 

16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracownik??w 
     między państwami, o kt??rych mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w szczeg??lności
    realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług
    EURES we wsp??łpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem
     wojew??dztwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawc??w; 

 

17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z
     postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 

 

18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracownik??w powiatowego urzędu pracy.

 

 

 

Inne akty prawne kt??re częściowo regulują działalność Powiatowego Urzędu Pracy to:

 

-          ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zmianami)

 

-           ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niekt??rych ustaw określających kompetencje organ??w administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz.668 ze zmianami)

 

-           ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami)

 

-          ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.154 )

 

-          ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os??b niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 ze zm.)

 

-          ustawa z dnia 13 października 1999 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz.887)

 

 

 

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

 

 

 

Na czele struktury organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej stoi Dyrektor PUP, kt??ry jest powoływany i odwoływany przez Starostę Powiatu Średzkiego po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia.

 

Zastępcę dyrektora  PUP powołuje i odwołuje starosta na wniosek kierownika. 

 

Dyrektorem PUP w Środzie Śląskiej jest Halina Semegen

 

Zastępcą dyrektora PUP jest Bogumiła Waśniewska.

 

 

Oświadczenie byłego Dyrektora (J.Klimkiewicz)  w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonk??w na terenie Powiatu Średzkiego oraz informacja w sprawie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu

  

 

Oświadczenie  osoby wydającej decyzje administracyjne (B. Waśniewskiej) w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonk??w na terenie Powiatu Średzkiego oraz informacja w sprawie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu 

 

 

Oświadczenie  osoby wydającej decyzje administracyjne (E. Witwickiej) w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonk??w na terenie Powiatu Średzkiego oraz informacja w sprawie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu


 

 

 

 

INFORMACJA O PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ REJESTRACH

 

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej prowadzi statystykę dotyczącą stopy bezrobocia na terenie Powiatu Średzkiego. Statystyka ta obejmuje:

 

-          og??lną stopę bezrobocia

 

-          stopę bezrobocia wśr??d mężczyzn i kobiet

 

-          stopę bezrobocia wśr??d absolwent??w

 

-          stopę bezrobocia wśr??d niepełnosprawnych

 

-          stopę bezrobocia zamieszkałych na wsi i posiadających gospodarstwa rolne

 

-         średnią stopę bezrobocia w danym roku kalendarzowym i danym miesiącu rozliczeniowym

 

Powyższa statystyka prowadzona jest na potrzeby og??lnej statystyki krajowej i regionalnej, kt??ra ogłaszana jest przez Prezesa Gł??wnego Urzędu Statystycznego. Natomiast informacje dotyczące wyżej wymienionych statystyk są r??wnież dostępne w PUP w Środzie Śląskiej.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej prowadzona jest ewidencja os??b bezrobotnych. Osoba bezrobotna ma w każdej chwili możliwość wglądu do swoich akt, kt??re znajdują się w teczkach oznaczonych zgodnie z prowadzonym rejestrem os??b bezrobotnych. W aktach tych znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące tej osoby od momentu jej pierwszej rejestracji. 

 

Og??lnodostępny charakter ma prowadzony w PUP rejestr ofert pracy. Zgodnie
z zasadą jawności pośrednictwa pracy wyrażoną w art. 36 ust. 4 pkt. 4 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

 

Rejestr skarg i wniosk??w prowadzony w PUP ma charakter og??lnodostępny tylko
w przypadku skarg i wniosk??w, dotyczących os??b pełniących funkcje publiczne i mających związek z pełnieniem takich funkcji. Zasada jawności i dostępności rejestru skarg i wniosk??w wyłączona jest natomiast w przypadku informacji dotyczących os??b, kt??re nie są osobami publicznymi, nie pełnią funkcji publicznych i nie mają związku z pełnieniem takich funkcji.

 

 

 

 

 

STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA I ROZSTRZYGANIA

 

 

 

Programy specjalne tworzone i organizowane przez PUP w Środzie Śląskiej w latach 1999 – 2005  

 

     

 

Sprawozdania finansowe - sprawozdania o wydatkach za lata 2000 - 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 42337
Nazwa dokumentu: Powiatowy Urząd Pracy
Skrócony opis: Charakterystyka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Pająk
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Haładus
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 10:07:40
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 10:07:40
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-03 14:40:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner