logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
minus Jednostki organizacyjne
   plus Szkoły
   minus Rodzinny Dom Dziecka w Miękini
   minus Rodzinny Dom Dziecka w Głosce
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   plus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   minus Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
      plus Przetargi
   minus Muzeum Regionalne
   plus Placówki oświatowe
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetargi

 WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Kilińskiego 30

55-300 Środa Śląska

Tel./fax. 071/ 317 41 71

 

STATUS PRAWNY I ORGANIZACJA PLACÓWKI

Wielofunkcyjna Plac??wka Opiekuńczo – Wychowawcza w Środzie Śląskiej jest publiczną wielofunkcyjną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, jednostką budżetową prowadzoną przez Powiat Średzki.

Nadz??r nad realizacją standardu wychowania i opieki oraz świadczonych usług w Plac??wce sprawuje Wojewoda Dolnośląski.

Wielofunkcyjna Plac??wka Opiekuńczo – Wychowawcza działa na podstawie następujących przepis??w:

1.     ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

2.     rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie plac??wek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455),

3.     rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie szczeg??łowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w plac??wkach opiekuńczo – wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodk??w adopcyjno – opiekuńczych (Dz. U. Nr 214, poz. 1812),

4.     regulaminu organizacyjnego Wielofunkcyjnej Plac??wki Opiekuńczo – Wychowawczej w Środzie Śląskiej (uchwała Nr 48/2007 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 15 maja 2007 roku),

5.     innych obowiązujących przepis??w, związanych z działalnością plac??wek opiekuńczo – wychowawczych.

 

Praca opiekuńczo – wychowawcza z dziećmi prowadzona jest w oparciu o corocznie opracowywany plan pracy opiekuńczo – wychowawczej określający zadania, spos??b i termin realizacji oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie. W rocznym planie pracy zawiera się istotne zadania z zakresu opieki i wychowania, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i inne. Dyrektor decyduje o organizacji tygodnia pracy Plac??wki i rozkładzie dnia, ustala harmonogram dyżur??w w poszczeg??lnych grupach wychowawczych, zabezpiecza opiekę w porze nocnej.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE ORAZ STRUKTURA PLACÓWKI

Plac??wka powstała w kwietniu 2006 roku. Do maja 2007 roku Wielofunkcyjna Plac??wka Opiekuńczo – Wychowawcza funkcjonowała w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej. Od dnia 1 czerwca 2007 roku Plac??wka działa jako odrębna jednostka organizacyjna.

Plac??wka jest koedukacyjną plac??wką opiekuńczo – wychowawczą, zapewniającą dzieciom i młodzieży w wieku 7-18 lat częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej, ciągłą lub całodobową opiekę i wychowanie przez wszystkie dni tygodnia. Wychowankami plac??wki mogą być r??wnież dzieci poniżej 7 roku życia przyjęte wraz ze starszym rodzeństwem.

Przyjmowanie dzieci odbywa się o każdej porze. Dzieci do lat 13 Plac??wka przyjmuje r??wnież w przypadku braku skierowania, orzeczenia sądu, w celu zapewnienia opieki (w sytuacji koniecznej) do czasu wyjaśnienia sytuacji – dotyczy przypadk??w porzucenia dziecka, zagrożenia jego zdrowia lub życia.

Plac??wka spełnia rolę plac??wki socjalizacyjnej oraz wsparcia dziennego z filiami w Malczycach i Brzezince Średzkiej.

W zakresie działalności socjalizacyjnej Plac??wka zapewnia:

1.     dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne,

2.     zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne,

3.     dzieciom kształcenie, wyr??wnywanie op??źnień rozwojowych i szkolnych,

4.     podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki w środowisku, inicjuje i nadzoruje kontakty z rodzinami zaprzyjaźnionymi,

5.     pracuje z rodziną dziecka,

6.     organizuje dla wychowank??w odpowiednie formy opieki w środowisku, inicjuje i nadzoruje kontakty z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

 

W zakresie wsparcia dziennego Plac??wka zapewnia:

1.     pomoc w nauce,

2.     organizację czasu wolnego, rozw??j zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,

3.     stałą pracę z rodziną,

4.     przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania,

5.     wyposażenie:

a) w przedmioty potrzebne do zajęć,

b) w miarę możliwości w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.

Zadania Plac??wki realizowane są we wsp??łpracy z:

1.     Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śl.,

2.     centrami pomocy i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodzic??w dzieci,

3.     ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi,

4.     rodziną, opiekunami prawnymi dziecka,

5.     rodzinami zaprzyjaźnionymi,

6.     szkołami, do kt??rych uczęszczają i szkołami do kt??rych uczęszczały dzieci przed umieszczeniem w plac??wce,

7.     sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi,

8.     Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Środzie Śląskiej,

9.     organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinie,

10.   parafiami kościelnymi i jednostkami organizacyjnymi tych kościoł??w i związk??w wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodzic??w i siedzibę plac??wki.

 

OSOBY (ORGANY) SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

Całokształtem działalności Plac??wki kieruje Dyrektor Wielofunkcyjnej Plac??wki Opiekuńczo - Wychowawczej w Środzie Śląskiej – Piotr Szafarowicz.

Dyrektor w szczeg??lności:

1.     kieruje bieżącą działalnością Plac??wki i reprezentuje ją na zewnątrz,

2.     bierze udział w pracach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

3.     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Plac??wki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Plac??wki,

4.     sprawuje nadz??r pedagogiczny.

 

 

W Plac??wce działa stały zesp??ł ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w skład kt??rego wchodzą:

1.     Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona,

2.     pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny,

3.     wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka.

W skład stałego zespołu mogą wchodzić inne osoby, w szczeg??lności lekarz i pielęgniarka.

W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej oraz rodzinnej dziecka do udziału w posiedzeniu są zapraszani przedstawiciele:

1.     sądu właściwego ze względu na miejsce położenia plac??wki,

2.     właściwego centrum pomocy i ośrodka pomocy społecznej,

3.     policji,

4.     służby zdrowia,

5.     instytucji oświatowych,

6.     ośrodka adopcyjno – opiekuńczego,

7.     organizacji statutowo zajmujących się problematyką dziecka i rodziny,

8.     osoby bliskie dziecku.

Do zadań zespołu należy dokonanie okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:

1.     ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,

2.     analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,

3.     modyfikowania indywidualnego planu pracy,

4.     zgłaszania do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję,

5.     oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,

6.     oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w Plac??wce,

7.     informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej plac??wce działającej na podstawie odrębnych przepis??w, dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, tj. ośrodek socjoterapii, ośrodek wychowawczy, ośrodek leczniczo – wychowawczy.

Stały zesp??ł dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co p??ł roku. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka formułuje on na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w plac??wce.

Opr??cz w/w osoby Dyrektora plac??wka interwencyjna i socjalizacyjna zatrudnia:

1.     wychowawc??w,

2.     pracownika socjalnego,

3.     psychologa,

4.     pedagoga,

5.     pielęgniarkę,

6.     instruktora kulturalno – oświatowego,

7.     dozorcę,

8.     palacza c.o.

 

TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI

Plac??wka socjalizacyjna jest plac??wką całodobową. Plac??wka wsparcia dziennego funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodzic??w.

MAJĄTEK I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA JEDNOSTKI – patrz Majątek i struktura własnościowa Powiatu.

REJESTRY I EWIDENCJE

Całość dokumentacji przechowywana jest w jednostce organizacyjnej. Akta po ich załatwieniu (np. skreśleniu dziecka z ewidencji) przekazuje się do archiwum zakładowego. Akta spraw ostatecznie załatwionych, kt??re są nadal potrzebne po dokonaniu formalności i zarejestrowaniu ich w ewidencji archiwum zakładowego przenosi się do kom??rki organizacyjnej w celu załatwienia spraw (np. sporządzenie duplikatu świadectwa, wystawienie zaświadczenia o zarobkach Rp-7, itp.)

 

WPOW w Środzie Śląskiej prowadzi następujące rejestry/ewidencje,wykazy:

1.     księga ewidencji dzieci (wychowank??w),

2.     ucieczek wychowank??w,

3.     zastępstw koleżeńskich,

4.     księga raport??w,

5.     wykaz os??b upoważnionych do realizowania recept,

6.     karty pracy z rodziną w celu wspierania jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,

7.     karty pracy w środowisku,

8.     kontakty z rodziną,

9.     rejestr wyjazd??w (zobowiązania na czas przepustki),

10.   wykaz rozm??w telefonicznych wychowanka (np. z rodziną lub innymi osobami),

11.   dziennik zajęć pedagoga i psychologa,

12.   arkusz badań i obserwacji psychologicznych,

13.   karta udziału w zajęciach specjalistycznych,

14.   zeszyt pielęgniarki środowiskowej,

15.   rejestr porad ambulatoryjnych pielęgniarskich,

16.   rejestr porad ambulatoryjnych lekarskich,

17.   rejestr chorych w izolatce i pobyt w szpitalu,

18.   rejestr dzieci przebywających w sanatorium,

19.   listy grupowe – grupy dyspanseryjne,

20.   rejestr wypadk??w,

21.   rejestr chor??b zakaźnych,

22.   rejestr wydanych lek??w i środk??w opatrunkowych,

23.   rejestr legitymacji szkolnych,

24.   ewidencja delegacji służbowych,

25.   ewidencja osobowa pracownik??w,

26.   rejestr przekazanych darowizn w formie rzeczowej,

27.   rejestr wyjść wychowank??w,

28.   karta pobytu wychowanka,

29.   karta odzieżowa wychowanka,

 

W uzasadnionych przypadkach rejestry udostępnia się rodzicom, opiekunom prawnym, osobom bliskim dziecku oraz centrum pomocy, ośrodkom pomocy społecznej, sądom rodzinnym, kuratorom sądowym, szkołom itp., z kt??rymi Plac??wka wsp??łpracuje w zakresie sytuacji rodzinnej, szkolnej itp.

Do rejestr??w z nr 27-29 mają wgląd wychowankowie. Osobom trzecim informacje nie są udostępniane ze względu na ochronę danych osobowych.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 3302
Nazwa dokumentu: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Podmiot udostępniający: Maria Pstrowska
Osoba, która wytworzyła informację: Ania Dutko
Osoba, która odpowiada za treść: Ania Dutko
Osoba, która wprowadzała dane: Ania Dutko
Data wytworzenia informacji: 2009-07-10 10:42:12
Data udostępnienia informacji: 2009-07-10 10:42:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-10 10:49:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner