logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
minus Jednostki organizacyjne
   plus Szkoły
   minus Rodzinny Dom Dziecka w Miękini
   minus Rodzinny Dom Dziecka w Głosce
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy
      minus Rodziny Zastępcze
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
      minus Dom Pomocy Społecznej
   plus Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
   minus Muzeum Regionalne
   plus Placówki oświatowe
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy
2. Rodziny Zastępcze
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
PZON
4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON
5. Dom Pomocy Społecznej
DPS


1. STATUS PRAWNY I ORGANIZACJA JEDNOSTKI


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej jest jednostką organizacyjną Powiatu Średzkiego nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład administracji zespolonej, działającą w formie jednostki budżetowej.


2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE JEDNOSTKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej realizuje przede wszystkim zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku:

Do zadań własnych powiatu należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problem??w społecznych, ze szczeg??lnym uwzględnieniem program??w pomocy społecznej, wspierania os??b niepełnosprawnych i innych, kt??rych celem jest integracja os??b i rodzin z grup szczeg??lnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie koszt??w utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzic??w, w szczeg??lności przez organizowanie i prowadzenie ośrodk??w adopcyjno-opiekuńczych, plac??wek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym plac??wek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie program??w pomocy dziecku i rodzinie;

5) pokrywanie koszt??w utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych plac??wkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, r??wnież na terenie innego powiatu;

6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe plac??wki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

7) pomoc w integracji ze środowiskiem os??b mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe plac??wki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, kt??re otrzymały status uchodźcy;

9) (uchylony)

10) prowadzenie i rozw??j infrastruktury dom??w pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych os??b;

11) prowadzenie mieszkań chronionych dla os??b z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodk??w wsparcia, w tym dom??w dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych dom??w samopomocy i innych ośrodk??w wsparcia dla os??b z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie ośrodk??w interwencji kryzysowej;

13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

15) doradztwo metodyczne dla kierownik??w i pracownik??w jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja program??w osłonowych;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, r??wnież w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środk??w na wynagrodzenia pracownik??w.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:

1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2) prowadzenie i rozw??j infrastruktury ośrodk??w wsparcia dla os??b z zaburzeniami psychicznymi;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych program??w pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia os??b, rodzin i grup społecznych oraz rozw??j specjalistycznego wsparcia;

4) udzielanie cudzoziemcom, o kt??rych mowa w art. 5a, pomocy w zakresie 
 interwencji kryzysowej;


 
        5) finansowanie pobytu w całodobowych plac??wkach opiekuńczo-wychow.       
             w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemc??w niewymienionych w art. 5;

 

 

6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.


3. OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE KIEROWNICZE

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy RodzinieKatarzyna Misiuna


4. MAJĄTEK I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA JEDNOSTKI - patrz majątek i struktura własnościowa powiatu.


5. TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI PCPR w Środzie Śląskiej

1) PCPR  jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30  
   do 15.30.

2) Petent może uzyskać  informacje związane z działalnością Centrum pod nr telefonu   
   (071) 317 46 32 lub (071) 317 25 29.


 

WYKAZ PRACOWNIKÓW PCPR w Środzie Śląskiej

 

1)      Katarzyna Misiuna – Kierownik PCPR , pok??j nr 1, tel. 071 317 46 32

2)     Katarzyna Rus-Trzaska – p.o. Gł??wny księgowy,  piętro I, tel. 071 317 46 32 wew.27

3)      Katarzyna Rus Trzaska – Inspektor ds.kadr i płac, piętro I, tel. 071 317 46 32 wew.27

4)      Iwona Babińska – Księgowy, piętro I, tel. 071 317 46 32 wew.27

5)  Elżbieta Kaczmarek – Pracownik socjalny ds.rodzin zastępczych, pok??j nr 8, tel. 071 317 46 32 wew.26

6)      Dorota Tulik – Pracownik socjalny PCPR, pok??j nr 2, tel. 071 317 46 32 wew.25

7)      Jadwiga Bodniewicz – Starszy pracownik socjalny ds.PFRON, pok??j nr 7, tel. 071 317 46 32 wew.26

8) Zofia Ślusarska - Pracownik ds pfron, pok??j nr 7
 

9) Leokadia Łapuszyńska-Brzozowska – Kierownik ds.Orzekania i Informacji Os??b Niepełnosprawnych, pok??j nr 5, tel. 071 317 46 32 wew.32 lub 317 25 29

10)  Paulina Torończak – Pomoc administracyjno-biurowa ds PZON, pok??j nr 5, tel. 071 317 46 32 wew.32 lub 317 25 29

11)  Elżbieta W??jcik – Koordynator Środowiskowego Domu Samopomocy, pok??j nr 1, I piętro tel. 071 317 46 32 wew.23

12)  Joanna Rybczak – Pracownik socjalny ŚDS, pok??j nr 1, I piętro tel. 071 317 46 32 wew.23

13)  Maria Kiełbasa – Terapeuta zajęciowy ŚDS, I piętro ŚDS, tel. 071 317 46 32 wew.23

14)  Elżbieta Sienkiewicz – Opiekun, I piętro ŚDS, tel. 071 317 46 32 wew.23

15)  Agnieszka Łuczak – Opiekun-rehabilitant, I piętro ŚDS, tel. 071 317 46 32 wew.23

16)  Bogdan Jakowczyk – Instruktor kulturalno-oświatowy, ŚDS, tel. 071 317 46 32 wew.23

17)  Marta Macyszyn – Terapeuta Zajęciowy ŚDS -  ŚDS Piersno tel. 071 317 01 76

18) Justyna Grzegorczyk - Terapeuta zajęciowy ŚDS - ŚDS Piersno tel. 071 317 01 76

19) Mariola Nalepa - opiekun ŚDS Piersno
 


 


 

 

Ilość odwiedzin: 16438
Nazwa dokumentu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Skrócony opis: Charakterystyka
Podmiot udostępniający: Maria Pstrowska
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sadowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sadowska
Osoba, która wprowadzała dane: Ania Dutko
Data wytworzenia informacji: 2005-10-24 12:52:04
Data udostępnienia informacji: 2005-10-24 12:52:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-10 10:37:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner