logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
minus Jednostki organizacyjne
   plus Szkoły
   minus Rodzinny Dom Dziecka w Miękini
   minus Rodzinny Dom Dziecka w Głosce
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   plus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   plus Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
   minus Muzeum Regionalne
   plus Placówki oświatowe
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STATUS PRAWNY

 

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej utworzone zostało  na podstawie zarządzenia nr 124 Wojewody Wrocławskiego z dnia 2 czerwca 1993 r.  jako instytucja kultury. Jest ono jednostką organizacyjną Powiatu Średzkiego, posiadającą osobowość prawną.

 

ORGANIZACJA

 ·        SCHEMAT ORGANIZACYJNY MUZEUM

 ·         REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM

1.      Działalność podstawowa:

a.      Regulamin Pracy Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej

b.     Regulamin Pracy Koordynatora Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej

2.      Działalność administracyjno- finansowa:

a.      Regulamin Pracy Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej

b.     Regulamin Pracy Pomocników Muzealnych zatrudnionych w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej

c.      Instrukcja Kancelaryjna

d.      Regulamin Organizacyjny

e.     Sporządzanie, Obieg i Ewidencja Dokumentów Finansowo- Księgowych

f.        Plan Kont

       ·         REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

W oparciu o zatwierdzony Statut  Muzeum Regionalne w Środzie Śl. jest wielodziałowe. Prowadzi działalność w zakresie podstawowym i administracyjno – finansowym; szczegółowy zakres pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum przedstawia się następująco:

 

Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Starosta Powiatu Średzkiego i Burmistrz Miasta i Gminy Środa Śląska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. kultury. Dyrektor kieruje całością działalności Muzeum, czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny. Do zakresu obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1.      ogólne kierownictwo w sprawach naukowo- badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych

2.      ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

3.      reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4.     przedstawienie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków  finansowo- inwestycyjnych,

5.      bezpośrednie kierownictwo personelem Muzeum,

6.     stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

7.      wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

8.      ustalenie opłat za wstęp do Muzeum oraz dnia, w którym wstęp do Muzeum jest nieodpłatny,

Dyrektor Muzeum zatrudnia i zwalnia pracowników Muzeum.

 

 

I. Działalność podstawowa

 

1.      Dział archeologiczny

    

Zadaniem działu archeologicznego jest:

1. gromadzenie muzealiów archeologicznych i materiałów  dokumentacyjnych związanych     z  prahistorią i historią regionu

2.    naukowe opracowanie, inwentaryzacja i katalogowanie zgromadzonych zbiorów,

3.   prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów archeologicznych,

4.   gromadzenie literatury  archeologicznej  dotyczącej miasta i regionu,

5.   współpraca z placówkami muzealnymi w organizowaniu czasowych ekspozycji archeologicznych związanych z regionem średzkim,

6.    publikowanie opracowań i materiałów z badań archeologicznych,    

7.   współpraca z innymi instytucjami ( muzea, biblioteki, stowarzyszenia, urzędy itp.) w zakresie dokumentowania dziejów regionu i ochrony zabytków.

 

Działowi archeologicznemu podlegają dwie pracownie:

1. fotograficzna, której zadaniem jest:

·         wykonywanie prac fotograficznych dla wszystkich działów Muzeum,

·         wykonywanie dokumentacji fotograficznej w zakresie własnych zbiorów dla celów inwentaryzacyjnych,

2. konserwacji, zadaniem jej jest:

·         konserwacja i zabezpieczenie zbiorów,

·         nadzór nad warunkami klimatycznymi magazynów oraz zbiorów na salach ekspozycyjnych.

 

2.    Dział historyczny

 

Zadaniem działu historycznego jest:

1.      gromadzenie muzealiów dotyczących dziejów Środy Śl. Oraz regionu ze szczególnym uwzględnieniem: sztuki, etnografii, numizmatyki itp.,

2.     opracowanie naukowe muzealiów wraz z ich inwentaryzacją i katalogowaniem.

3.     prowadzenie ksiąg inwentarzowych dotyczących muzealiów historycznych i etnograficznych,

4.      gromadzenie literatury regionalnej,

5.     urządzenie stałej ekspozycji poświęconej historycznym dziejom regionu średzkiego,

6.      współpraca z placówkami muzealnymi w organizowaniu ekspozycji czasowych związanych z regionem średzkim,

7.      prowadzenie, przy współpracy ze szkołami średzkimi, działalności popularyzatorskiej dotyczącej dziejów regionu,

8.     publikowanie materiałów popularnonaukowych dotyczących historii regionu,

9.      współpraca z innymi instytucjami ( muzea, biblioteki, stowarzyszenia, urzędy itp.) w zakresie dokumentowania dziejów regionu.

 

Dział historyczny sprawuje pieczę nad:

1.      biblioteką:

o       gromadzenie księgozbioru z zakresu historii, archeologii, historii sztuki, techniki,    rzemiosła itp.

o      gromadzenie czasopism zgodnie ze specjalizacją poszczególnych działów Muzeum,

o       prowadzenie na bieżąco książki inwentarzowej księgozbioru muzealnego,

o       dokonywanie scontrum księgozbioru,

o       wypożyczanie książek i czasopism pracownikom Muzeum przy opracowaniu wystaw, działalności oświatowej, wydawniczej itp.,

o      współpraca z poszczególnymi działami Muzeum przy dokonywaniu zakupu książek i czasopism celem odpowiedniej selekcji,

2.      archiwum naukowym:

o      prowadzenie i uzupełnianie archiwum stanowisk archeologicznych ( katalogów stanowisk, dokumentacji terenowej, sprawozdań z badań i opracowań ich wyników itp.) z terenu dawnego powiatu średzkiego,

o      prowadzenie i uzupełnianie kartoteki bibliotecznej stanowisk archeologicznych powiatu średzkiego,

o       przechowywanie archiwalnych ksiąg inwentarzowych,

o       przechowywanie i uzupełnianie map archiwalnych (sprzed 1945 r. i aktualnych),

o       przechowywanie w archiwum dokumentacji zabytków specjalnie cennych,

o       współpraca i wymiana informacji z Archiwum Państwowym oraz innymi instytucjami archeologicznymi na terenie Śląska i całego kraju,

3.      działem techniki i rzemiosła:

o       gromadzenie muzealiów ( zakupy, przekazy, darowizny) z zakresu poszczególnych rzemiosł jak: stolarstwo, ciesielstwo, bednarstwo, kołodziejstwo itp.,

o       wyjazdy w teren w celu pozyskania muzealiów z terenu całego kraju,

o      inwentaryzacja i katalogowanie zbiorów muzealnych dotyczących techniki i rzemiosła ( prowadzenie księgi inwentarzowej),

o       gromadzenie materiału naukowego, kwerenda, źródła do w/w działu,

o      uczestnictwo w seminariach, kursach, szkoleniach specjalistycznych ( w miarę możliwości wyjazdy do placówek specjalistycznych w kraju i za granicą, celem doskonalenia umiejętności i wzbogacania własnego warsztatu naukowego),

o      organizowanie wystaw stałych i czasowych ze zbiorów własnych i przy współpracy z innymi placówkami muzealnymi zgodnie ze specjalizacją działu, 

o      udostępnianie zbiorów dla innych placówek muzealnych w ramach prowadzonej wymiany między muzeami (w zakresie działalności wystawienniczej, do celów naukowych i publikacji),

o      opracowanie wydawnictw popularyzatorskich: katalogi, przewodniki, informatory dotyczące techniki i rzemiosł,

o       przygotowanie stałej ekspozycji poświęconej historii techniki i rzemiosła,

o      wykonywanie sprawozdawczości liczbowej i opisowej w zależności od wymogów prawnych.

 

3.    Dział naukowo- oświatowy 

  

Zadaniem działu naukowo-oświatowego jest:

1.            opracowanie planu wystaw czasowych i stałych,

2.           popularyzacja działalności wystawienniczej poprzez informowanie środków masowego przekazu, katalogi, informatory, afisze, zaproszenia,

3.           współpraca z innymi placówkami muzealnymi przy organizowaniu wystaw,

4.           organizowanie sesji popularno-naukowych, spotkań, odczytów, prelekcji, lekcji muzealnych z uwzględnieniem młodzieży szkolnej i dorosłych we wszystkich środowiskach,

5.            koordynowanie działalności filmowej ( film fabularny, dokumentalny, oświatowy) we współpracy ze szkołami średzkimi zgodnie z programem szkolnym,

6.            organizowanie konkursów ze znajomości dziejów i zabytków miasta oraz regionu,

7.           organizowanie wycieczek turystycznych po najciekawszych zabytkach miasta i regionu,

8.           przygotowywanie scenariuszy do wystaw stałych i czasowych lub pozyskanie z innych placówek muzealnych,

9.            włączanie się do imprez lokalnych i regionalnych,

10.        współpraca z innymi placówkami upowszechniania kultury w Środzie Śl. i regionie (biblioteki, domy kultury, ośrodki kultury).

 

4. Dział inwentaryzacji i dokumentacji zabytków 

     

     Zadaniem działu inwentaryzacji i dokumentacji zabytków jest: 

1.     prowadzenie i uzupełnianie archiwum stanowisk archeologicznych (katalogów -  stanowisk, dokumentacji terenowej, sprawozdań z badań i opracowań ich wyników itp.) z terenu dawnego powiatu średzkiego,

2.     prowadzenie i uzupełnianie kartoteki bibliotecznej stanowisk archeologicznych powiatu średzkiego,

3.      prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

4.      współpraca i wymiana informacji z Archiwum Państwowym oraz innymi instytucjami archeologicznymi na terenie Śląska i całego kraju,

5.      wyjazdy w teren w celu pozyskania muzealiów z terenu całego kraju,

6.      inwentaryzacja i katalogowanie zbiorów muzealnych

7.      gromadzenie materiału naukowego, kwerenda, źródła do w/w działu,

8.      uczestnictwo w seminariach, kursach, szkoleniach specjalistycznych (w miarę możliwości wyjazdy do placówek specjalistycznych w kraju i za granicą, celem doskonalenia umiejętności i wzbogacania własnego warsztatu naukowego),

9.      organizowanie wystaw stałych i czasowych ze zbiorów własnych i przy współpracy z innymi placówkami muzealnymi zgodnie ze specjalizacją działu,

 

II. Działalność administracyjno – finansowa

 

1.  Referat kancelaryjno- osobowy 

 

Zadaniem jego jest:

1.           prowadzenie kancelarii zgodnie z obowiązującą  instrukcją  kancelaryjną,

2.            maszynopisanie,

3.           prowadzenie formalności związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,

4.            prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników,

5.            okresowe sprawdzanie dyscypliny czasu pracy oraz prowadzenie dokumentacji związanej z dyscypliną pracy,

 

Referatowi podlega archiwum administracyjne( w organizacji):

- działanie na podstawie zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe instrukcji organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

 

2. Dział administracyjno – gospodarczy

 

Zadaniem jego jest:

1.            nadzór nad czystością i porządkiem w obiektach muzealnych i ich otoczeniu,

2.            nadzór nad personelem technicznym i obsługą,

3.            zaopatrzenie i gospodarka magazynowa, opieka nad inwentarzem gospodarczym,

4.            obsługa administracyjno – techniczna działów oraz archeologicznych prac w terenie prowadzonych przez Muzeum,

5.            sprawy socjalno- bytowe pracowników.

 

3. Dział finansowo- księgowy

 

Zadaniem tego działu jest prowadzenie dokumentacji finansowej Muzeum.

     

Wewnętrzne Służby Ochrony

 

Zadaniem ich jest  zapewnienie ochrony eksponatom znajdującym się w Muzeum.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 

Muzeum od 1 stycznia 1999 r. jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Organizatorem Muzeum jest Powiat Średzki.

 

Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie archeologii, historii sztuki, etnografii i pokrewnych dziedzin, prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

 

W celu wykonywanych zadań Muzeum:

1)       gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne wymienionych dyscyplin,

2)       inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne,

3)        przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,

4)        zabezpiecza i konserwuje muzealia,

5)        organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,

6)        organizuje i prowadzi badania naukowe oraz prace naukowe,

7)        prowadzi działalność oświatową,

8)       publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swojej działalności oraz wyniki badań wykopaliskowych.

 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister właściwy ds. kultury, a bezpośredni - Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej. Podstawę prawną działania stanowią ustawy:

1.      Ustawa z dn. 21.11.1996 r.

Ilość odwiedzin: 23483
Nazwa dokumentu: MR
Skrócony opis: Charakterystyka
Podmiot udostępniający: Mariusz Żałobniak
Osoba, która wytworzyła informację: Wioletta Koziarska
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Koziarska
Osoba, która wprowadzała dane: Wioletta Bartkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 10:16:24
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 10:16:24
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-12 13:22:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner