logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
minus Zarządzenia
   minus rok 2006
   minus rok 2007
   minus rok 2008
   minus rok 2009
   minus rok 2010
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia > rok 2009

zarządzenie nr 1/2009 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym  - inspektora ds. kard i spraw administracyjno - organizacyjnych w Wydziele Inwestycji, Zam??wień Publicznych i Organizacyji Urzędu Starostwa Powiatowego

zarządzenie nr 2/2009 w spr. zmiany zarządzenia nr 12/2007 Starostu Powiatu Średzkiego z dnia 2 marca 2007 roku dot. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Śląskiej i jego przewodniczącego

zarządzenie nr 3/2009 w spr. powołania komisji oceniającej wyłącznienie matriał??w, kt??re utraciły przydatność użytkową z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

zarządzenie nr 4/2009 w spr. zmiany oranizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2075 D na odcinku Środa Śląska - Ciech??w

zarządzenie nr 5/2009 w spr. aktualizacji dokumentacji systemu przetwarzania danych w dziale księgowości w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 6/2009 w spr. powołania komisji wyjaśniającej sprawę zgłoszoną w piśmie Skarbnika Powiatu Średzkiego - Janiny Gawlik z dnia 26.01.2009

zarządzenie nr 7/2009 w spr. powołąnia komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Środa Śląska - Ciech??w, przebudowę chodnika wraz ze skrzyżowaniem w ciągu dr??g powiatowych nr 2087 D i 2091 D w miejscowości Udanin oraz roboty remontowe na drodze powiatowej nr 1606 D w ciągu przebiegającym przez miejscowość Karczyce

 zarządzenie nr 8/2009 w spr. ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego i innych aktu prawnego

zarządzenie nr 9/2009 w spr. ustalenia średnich miesięcznych koszt??w utrzymania dziecka w plac??wkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Średzkiego w roku 2009

zarządzenie nr 10/2009 w spr. powołąnia komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego zadania pod nazwą "Przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Środa Śląska - Ciech??w, przebudowę chodnika wraz ze skrzyżowaniem w ciągu dr??g powiatowych nr 2087 D i 2091 D w miejscowości Udanin oraz roboty remontowe na drodze powiatowej nr 1606 D w ciągu przebiegającym przez miejscowość Karczyce"

zarządzenie nr 11/2009 w spr. ustalenia średnich miesięcznych koszt??w utrzymania mieszkańc??w Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocłąwskiej w Malczycach w roku 2009

zarządzenie nr 12/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i instalację nowego fabrycznie sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 13/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie podział??w i innych usług geodezyjnych oraz wykonanie wyceny nieruchomości związanych z realizacją zadań przez Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 14/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportowe materiał??w drogowych

zarządzenie nr 15/2009 w spr. ustalenia średnich miesięcznych koszt??w utrzymania mieszkańca Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach na rok 2009

zarządzenie nr 16/2009 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsument??w Powiatu Średzkiego za rok 2008

zarządzenie nr 17/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wyceny nieruchomości i innych usług związanych z wyceną nieruchomości

zarządzenie nr 18/2009 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntowej i budynk??w jako działka nr 63/2,  AM - 16 o powieżchni 0,0289 ha, położonej w obrębemiasta Środa Śląska przy ul. Ogrody Zamkowe 7  jako nieruchomości przyległej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 63/1, AM - 1,6 będącej w użytkowaniu wieczystym sp??łki EnergiaPro S.A.

zarządzenie nr 19/2009 w spr.  powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z transpotrem emulsji asfaltowej kationowej szybkoschnącej 65%

zarządzenie nr 21/2009 w spr. przeznaczenia do sprzedaży udziału Skarbu Państwa w wysokości 2/7 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Święte, gmina Środa Śląska

zarządzenie nr 22/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadanie pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2059 D na odcinku Błonie - Miękinia"

zarządzenie nr 23/2009 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w związku z prowadzonym naborem na Dyrektora Wielofunkcyjnej Plac??wki Opiekuńczo - Wychowawczej w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 24/2009 w spr. zwołania Zespołu Opiniującego w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2009 r.

zarządzenie nr 25/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe drogi powiatowej nr 2066 D na odcinki od miejscowości Chomiąża w kierunku miejscowości Jastrzębce do granicy gmin.

zarządzenie nr 26/2009 w spr. wprowadzenia algorytmu ustalenia limit??w etat??w administracji i obsługi w szkołach i plac??wkach oświatowych, dla kt??rych Powiat Średzki jest organem prowadzącym.

zarządzenie nr 27/2009 w spr. ustalenia liczby godzin wspomagania dydaktyki przysługującym szkołom, dla kt??rych Powiat Średzki jest organem prowadzącym

zarządzenie nr 28/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "Wykonania rob??t remontowych na drodze powiatowej nr 1606 D w miejscowości Karczyce (zadanie nr 3) gmina Kostomłoty "zgodnie z umową nr IZPO 3432.1/3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.

zarządzenie nr 29/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Środa Śląska - Ciech??w (zadanie nr 1) gmina Środa Śląska" zgodnie z umową 3432/1/1/2009 z dnia  06 marca 2009 r.

zarządzenie nr 30/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "Przebudowa chodnika wraz ze skrzyżowaniem w ciągu dr??g powiatowych nr 2087 D i nr 2091 D w miejscowości Udanin (zadanie nr 2) gmina Udanin" zgodnie z umową IZPO 3432/1/2/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.

zarządzenie nr 31/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę (adaptację) garaży na pracownię kszatałcenia zawodowego wraz z ich doposażeniem oraz modernizacją systemu grzewczego w Zespole Szk??ł Rolniczych w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 32/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe drogi powiatowej nr 2055 D na odcinku od miejscowości Wojnowice do miejscowości Wilkost??w oraz do miejscowości Wilkost??w do miejscowości Czerna

zarządzenie nr 33/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę bioska wielofunkcyjnego 19,5 x 36 m w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej, dz. nr. 21

zarządzenie nr 37/2009 w spr.powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na Dyrektora Wielofunkcyjnej Plac??wki Opiekuńczo - Wychowawczej w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 38/2009 w spr.  powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont sanitari??w w budynku Zespole Szk??l Ponadgimnazjalnych w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 39/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabur inwestorski dla zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej, dz. nr. 21"

zarządzenie nr 40/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udział??w 2/7 w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Święte, gmina Środa Śląska

zarządzenie nr 41/2009 w spr. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lutynia przy ul. Kościuszki  44a. gmian Miękinia

zarządzenie nr 43/2009 w spr. powołania Zespołu Opiniującego w drugim konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2009 r.

zarządzenie nr 44/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na powierzchniowe utrwalenie dr??g powiatowych

zarządzenie nr 45/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe odcink??w dr??g: drogi powiatowej nr 1606 D przebiegającej przez miejscowość Lutynia oraz drogi powiatowej nr 2070 D przebiegającej przez miejscowość Wrocisławice

zarządzenie nr 47/2009 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym - kierownika Wydziały Finans??w i Budżetu (gł??wna księgowa)

zarządzenie nr 48/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długotermonowego w wysokości 5 500 000, 00 PLN (pięć milion??w pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu na rok 2009

zarządzenie nr 49/2009 w spr. powołania zespou ds. realizacji programu reorganizacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 50/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "prace remontowe przepustu w Księżyczach"

zarządzenie nr 51/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn "prace remontowe przepustu we Wrocisławicach"

zarządzenie nr 52/2009 w spr. przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gryntowej niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Ramułtowice, gm. Kostomłoty

zarządzenie nr 53/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gryntowej niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Ramułtowice, gm. Kostomłoty

zarządzenie nr 54/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na wprowadzeniu danych do wykazu oraz sporządzenia częsci sprawozdania z zakresu informacji o prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej

zarządzenie nr 55/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "Roboty remontowe odcink??w dr??g: drogi powiatowej nr 1606 D przebiegającej przez miejscowość Lutynia oraz drogi powiatowej nr 2070 D przebiegającej przez miejscowość Wrocisławice" zgodnie z umową IZPO.3432/19/2009 z dnia 20 lipca 2009 r.

zarządzenie nr 56/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "Roboty remontowe drogi powiatowej nr 2066 D na odcinki od m. Chmiąża w kieruku m. Jastrzębce do granicy gmin polegający na naprawie konstrukcji drogi poprzez rozbi??rkę istniejącej nawierzchni i podbudowy, wzmocnienie podłoża stabilizacją, wykonanie nowej konstrukcji drogi i nawierzchni" zgodnie z umową IZPO. 3432/15/2009 z dnia 20 lipca 2009 r.

zarządzenie nr 57/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pod nazwą "budowa boiska wielofunkcyjnego 19,5 x 36 m w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej dz. nr. 21" w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 ze zm.)

zarządzenie nr 58/2009 w spr. wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 59/2009 w spr. szczeg??lnych zasad rachunkowości środk??w unijnych na finansowanie projektu pn. "Rozbudowa i Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew??dztwa Dolnośląskiego wsp??łfinansowanego ze środk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zarządzenie nr 60/2009 w spr. szczeg??lnych zasad rachunkowości środk??w unijnych na  finansowanie projektu pn. "Przebudowa (adaptacja) garaży na pracownię kształcenia zawodowego wraz z ich doposażeniem oraz modernizacją systemu grzewczego w Zespole Szk??ł Rolniczych w Środzie Śląskiej"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew??dztwa Dolnośląskiego wsp??łfinansowanego ze środk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zarządzenie nr 61/2009 w spr. szczeg??lnych zasad rachunkowości środk??w unijnych na  finansowanie projektu pn. "Przebudow (modernizacja) drogi powiatowej nr 2059 D na odcinku Błonie - Miękinia " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew??dztwa Dolnośląskiego wsp??łfinansowanego ze środk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zarządzenie nr 62/2009 w sprawie instrukcji obiegu dokument??w finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Ślaskiej,

zarządzenie nr 63/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "Wymiana kotł??w centralnego ogrzewania w budynku PZOZ w Środzie Śląskiej przy ul. Konstytucji 3 - go Maja 7"

zarządzenie nr 64/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej rob??t polegających na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni dr??g powiatowych: droga nr 2078 D Wojczyce - Kryniczno, droga nr 2020 D Rakoszyce, droga nr 2020  D Jarosław, droga nr 2081 D Szymanowice - Samsonowice, droga nr 2088 D R??żana - Konary zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia 09.07.2009 r. 

zarządzene nr 66/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę chodnika wraz ze skrzyżowaniem w ciągu dr??g powiatowych 2078 D i 2091 D w miejscowości Udanin  - II etap.

zarządzenie nr 67/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "Rob??t remontowych odc. dr??g  drogi powiatowej nr 1606 D przebiegającej przez m. Lisowice oraz drogi powiatowej nr 2070 D przebiegającej przez m. Wrocisławice " zgodnie z umową nr IZPO.3432/19/2009 z dnia 20 lipca 2009 r.

zarządzenie nr 68/2009 w spr.  powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa chodnika wraz ze skrzyżowaniem w ciągu dr??g powiatowych nr 2078 D i 2091 D w miejscowości Udanin" - II etap.

zarządzenie nr 69/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "Naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi powiatowej nr 2020 D w m. Michał??w" zgodnie z umową MID/5/2009 z dnia 7 września 2009 r.

zarządzenie nr 70/2009 w spr. archiwizowania dokument??w projekt??w realizowanych w ramach Piorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasob??w ludzkich w regionach, Działanie 2.2  - Wyr??wnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

zarządzenie nr 71/2009 w spr. zmiany zarządzenia nr 68/2007 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 20 września 2007 r. dot. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Śląskiej oraz jego przewodniczącego.

zarządzenie nr 72/2009 w spr. powołania komisji likwidacyjnej środk??w trwałych znajdujących się na stanie PZOZ w Środzie Śląskiej, a stanowiących własność Powiatu Średzkiego

zarządzenie nr 72a/2009 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu miwszkalnego nr 3, położonego w miejscowości Rakoszyce przy ul. Wrocłaskiej 12, gmina Środa Śląska

zarządzenie nr 73/2009 w spr. powołania komisji likwidacyjnej środk??w trwałych znajdujących się na stanie NZOZ Średzkie Centrum Medyczne  w Środzie Śląskiej, a stanowiących własność Powiatu Średzkiego

zarządzenie nr 74/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej  zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2059 D na odcinku Błonie - Miękinia"

zarządznie nr 75/2009 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej Plac??wki Opiekuńczo - Wychowawczej w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 76/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "Remont sanitari??w w budynku Zespołu Szk??ł Ponadgimnazjalnych w Środzie Śląskiej"

zarządzenie nr 77/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie odśnieżania i usuwaniaoblodzeń na drogach Powiatu Średzkiego przy użyciu nośnik??w samochodowych (skrzyniowych) do pług??w średnich i lekkich oraz piaskarek w sezonach zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

zarządzenie nr 78/2009 w spr. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Śląskiej i jego przewodniczącego

zarządzenie nr 79/2009 w spr. postępowania w przypadku zalania lub zatopienia dokument??w w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 80/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. " Roboty remontowe drogi powiatowej nr 2055 D na odcinku od m. Wojnowice - Wilkost??w oraz od m. Wilkost??w - Czerna polagających na wyprofilowaniu istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonaniu mowej nawierzchni z frezu asfaltowego, zamknęciu nawierzchni emulsją asfaltową oraz rob??t polegających na dwukrotnym powierzchniowycm utrwaleniu nawierzchni jezdni przu użyciu emulsji modyfikowanych oraz grys??w na sucho" zgodnie z umową IZPO.3432/12/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

zarządzenie nr 81/2009 w spr. zwiększenia limit??w godzin nadliczbowych dla pracownik??w Służby Drogowej Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 82/2009 w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środk??w trwałych Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

zarządzenie nr 84/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej do odbioru wykonania zadania pn. "Naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi powiatowej nr 2061 D w miejscowości Jugowiec" wykonanie zgodnie ze zleceniem nr 52/2009 oraz umową nr MID/6/2009  z dnia 07 września 2009 r.

zarządzenie nr 86/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie odśnieżania i usuwaniaoblodzeń na drogach Powiatu Średzkiego przy użyciu nośnik??w samochodowych (skrzyniowych) do pług??w średnich i lekkich oraz piaskarek w sezonach zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

zarządzenie nr 87/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nausługi w zakresie odśnieżania dr??g Powiatu Średzkiego przy użyciu nosnik??w samochodowych z pługiem bocznym ciężkim w sezonie zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

zarządzenie nr 88/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. " Przebudowa chodnika wraz ze skrzyżowaniem w ciągu dr??g powiatowych 2087 D i nr 2091 D w m. Udanin - II etap" zgodnie z umową nr IZPO.3432/24/2009 z dnia 02.10.2009 r.

zarządzenie nr 89/2009 w spr. powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. "Mechaniczna ścinak poboczy na odcinku drogi powiatowej Chomiąża - Jastrzębce nr 2066 D oraz na odcinku drogi Szczepan??w - Lipnica nr 2065 D"  zgodnie z porozumieniem z dnia 19.06.2009 r.

zarządzenie nr 90/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nausługi w zakresie odśnieżania dr??g Powiatu Średzkiego przy użyciu nosnik??w samochodowych z pługiem bocznym ciężkim w sezonie zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

zarządzenie nr 91/2009 w spr. podjęcia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Ramułtowice, gmina Kostomłory

zarządzenie nr 92/2009 w spr. zarządzenie nr 90/2009  powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nausługi w zakresie odśnieżania dr??g Powiatu Średzkiego przy użyciu nosnik??w samochodowych z pługiem bocznym ciężkim w sezonie zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

zarządzenie nr 93/2009 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2.485.000, 00 PLN na sfinansowanie deficytu budżetowego Powiatu Średzkiego na rok 2009

zarządzenie nr 94/2009 w spr.przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Przedmoście

zarządzenie nr 98/2009 w spr.powołania Zespołu Projektowego zadania inwestycyjnego pn. " Informatyzacja jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego i e - usługi dla obywateli"

Załączniki do pobrania: 2010-08-11 12:48:08 - 1/2009 (644.00 kB)
2010-08-11 12:48:52 - 2/2009 (1.06 MB)
2010-08-11 12:49:16 - 3/2009 (631.00 kB)
2010-08-11 15:18:43 - 4/2009 (546.50 kB)
2010-08-11 15:19:28 - 5/2009 (548.00 kB)
2010-08-11 15:20:12 - 6/2009 (571.50 kB)
2010-08-11 15:20:41 - 7/2009 (611.00 kB)
2010-08-11 15:21:05 - 8/2009 (511.00 kB)
2010-08-11 15:21:52 - 9/2009 (1.52 MB)
2010-08-11 15:22:22 - 10/2009 (594.00 kB)
2010-08-11 15:23:34 - 11/2009 (3.10 MB)
2010-08-11 15:24:01 - 12/2009 (600.00 kB)
2010-08-11 15:24:28 - 13/2009 (609.00 kB)
2010-08-11 15:24:54 - 14/2009 (593.00 kB)
2010-08-11 15:25:49 - 15/2009 (2.23 MB)
2010-08-11 15:28:45 - 16/2009 (8.23 MB)
2010-08-11 15:29:20 - 17/2009 (592.50 kB)
2010-08-11 15:29:47 - 18/2009 (675.00 kB)
2010-08-11 15:30:14 - 19/2009 (605.00 kB)
2010-08-11 15:30:55 - 21/2009 (643.50 kB)
2010-08-11 15:31:21 - 22/2009 (596.00 kB)
2010-08-11 15:31:48 - 23/2009 (589.00 kB)
2010-08-11 15:32:40 - 24/2009 (584.00 kB)
2010-08-11 15:34:07 - 25/2009 (598.50 kB)
2010-08-11 15:35:07 - 26/2009 (2.24 MB)
2010-08-11 15:36:04 - 27/2009 (1.60 MB)
2010-08-11 15:36:43 - 28/2009 (594.50 kB)
2010-08-11 15:37:18 - 29/2009 (581.50 kB)
2010-08-11 15:45:19 - 30/2009 (596.00 kB)
2010-08-11 15:45:50 - 31/2009 (612.50 kB)
2010-08-11 15:46:25 - 32/2009 (612.00 kB)
2010-08-11 15:47:00 - 33/2009 (589.50 kB)
2010-08-11 15:47:29 - 37/2009 (598.50 kB)
2010-08-11 15:47:56 - 38/2009 (575.50 kB)
2010-08-11 15:48:27 - 39/2009 (554.00 kB)
2010-08-11 15:49:04 - 40/2009 (653.00 kB)
2010-08-11 15:49:41 - 41/2009 (641.50 kB)
2010-08-11 15:50:17 - 42/2009 (601.50 kB)
2010-08-11 15:50:48 - 43/2009 (617.00 kB)
2010-08-11 15:58:23 - 44/2009 (596.50 kB)
2010-08-11 15:59:04 - 45/2009 (595.50 kB)
2010-08-11 16:00:10 - 47/2009 (618.50 kB)
2010-08-11 16:00:47 - 48/2009 (579.00 kB)
2010-08-11 16:05:00 - 49/2009 (10.63 MB)
2010-08-11 16:06:22 - 50/2009 (597.00 kB)
2010-08-11 16:09:02 - 51/2009 (601.00 kB)
2010-08-11 16:08:31 - 52/2009 (626.00 kB)
2010-08-11 16:10:14 - 53/2009 (646.50 kB)
2010-08-11 16:10:47 - 54/2009 (588.00 kB)
2010-08-11 16:11:24 - 55/2009 (612.50 kB)
2010-08-11 16:11:57 - 56/2009 (594.50 kB)
2010-08-11 16:29:02 - 57/2009 (594.50 kB)
2010-08-11 16:29:53 - 58/2009 (1.66 MB)
2010-08-11 16:30:25 - 59/2009 (623.00 kB)
2010-08-11 16:30:59 - 60/2009 (645.50 kB)
2010-08-11 16:31:44 - 61/2009 (636.00 kB)
2010-08-11 16:32:18 - 63/2009 (622.00 kB)
2010-08-11 16:32:50 - 64/2009 (605.50 kB)
2010-08-11 16:33:19 - 66/2009 (594.00 kB)
2010-08-11 16:33:49 - 67/2009 (574.00 kB)
2010-08-11 16:34:25 - 68/2009 (588.00 kB)
2010-08-11 16:35:08 - 69/2009 (578.50 kB)
2010-08-11 16:36:15 - 70/2009 (1.81 MB)
2010-08-11 16:37:04 - 71/2009 (1.06 MB)
2010-08-11 16:37:53 - 72/2009 (703.50 kB)
2010-08-11 16:39:00 - 72a/2009 (604.50 kB)
2010-08-11 16:39:46 - 73/2009 (693.50 kB)
2010-08-11 16:41:06 - 74/2009 (634.50 kB)
2010-08-11 16:41:41 - 75/2009 (628.00 kB)
2010-08-11 16:42:14 - 76/2009 (565.00 kB)
2010-08-11 16:42:55 - 77/2009 (595.50 kB)
2010-08-11 16:43:50 - 78/2009 (1.64 MB)
2010-08-11 16:47:10 - 79/2009 (7.18 MB)
2010-08-11 16:48:34 - 80/2009 (594.50 kB)
2010-08-11 16:49:39 - 81/2009 (549.00 kB)
2010-08-11 16:50:21 - 82/2009 (572.00 kB)
2010-08-11 16:50:55 - 84/2009 (608.00 kB)
2010-08-11 16:51:23 - 86/2009 (594.00 kB)
2010-08-11 16:51:56 - 87/2009 (579.50 kB)
2010-08-11 16:52:22 - 88/2009 (575.00 kB)
2010-08-11 16:52:52 - 89/2009 (602.50 kB)
2010-08-11 16:53:25 - 90/2009 (597.00 kB)
2010-08-11 16:53:54 - 91/2009 (641.50 kB)
2010-08-11 16:54:23 - 92/2009 (598.00 kB)
2010-08-11 16:54:52 - 93/2009 (580.00 kB)
2010-08-11 16:55:35 - 94/2009 (601.50 kB)
2010-08-11 16:56:19 - 98/2009 (1.38 MB)
2012-01-13 09:07:24 - 62/2009 (153.23 kB)

Ilość odwiedzin: 2223
Nazwa dokumentu: rok 2009
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Wydziały Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Wydziały Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Ziemichód
Data wytworzenia informacji: 2010-08-06 08:13:04
Data udostępnienia informacji: 2010-08-06 08:13:04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-13 09:08:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner